Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva plánuje, riadi, koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť prekladateľov a tlmočníkov, formuluje a prehodnocuje pravidlá a pokyny súvisiace s výkonom profesie.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Riaditeľ prekladateľov a tlmočníkov Vedúci translátorov Šéf prekladateľov cudzích jazykov, externých prekladateľov Manažér pracovníkov v oblasti súdneho tlmočenia Vedúci pracovník súdnych tlmočníkov Riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva úradný
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08 1439001 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 cudzí jazyk
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 administratívne postupy zahraničných pracovných ciest

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
 • stupeň EKR 7 usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie písomných prekladov odborných textov vyžadujúcich znalosť odbornej terminológie
 • stupeň EKR 7 tlmočenie z a do cudzieho jazyka - konzekutívne, simultánne a kabínové
 • stupeň EKR 4 koordinácia autorov pri prekladoch z/do cudzieho jazyka a jazykových korektúrach textov
 • stupeň EKR 4 riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
 • stupeň EKR 4 spracovanie a uzatváranie autorských zmlúv
 • stupeň EKR 4 koordinácia tlmočníkov a činností spojených s tlmočníckou činnosťou
 • stupeň EKR 4 zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Výkon tohto povolania si nevyžaduje špeciálny certifikát, no väčšinou na pozícii riadiaceho pracovníka pracujú ľudia, ktorí predtým pracovali ako prekladatelia alebo tlmočníci a preto potrebujú doklad o štátnej skúške zo slovenského jazyka a príslušného cudzieho jazyka (úroveň C2) - Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie