Hrobár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hrobár

Hrobár má na starosti kopanie hrobov, spúšťanie truhly a následnú úpravu hrobového miesta po pochovaní. Pri kremácii pripravuje truhlu s ľudskými alebo zvieracími pozostatkami na spopolnenie. Otvára a uzatvára hrobky, exhumuje, ukladá urny, vykonáva rozptyl spopolnených ľudských ale aj zvieracích pozostatkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Kopáč hrobov
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 9629001 - Hrobár
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 2 technológia otvárania a následnej úpravy hrobu
 • stupeň EKR 1 pohrebné služby
 • stupeň EKR 1 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
 • stupeň EKR 1 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
 • stupeň EKR 1 metódy prípravy a organizácie pracoviska
 • stupeň EKR 1 postupy otvárania a zakrývania krypty
 • stupeň EKR 1 spôsoby procesu exhumácie
 • stupeň EKR 1 pracovné náradie, nástroje a osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zemných prácach
 • stupeň EKR 1 kremačné zariadenia
 • stupeň EKR 1 náležitosti a zvyklosti pri pohrebných obradoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 obsluha spaľovacích pecí na spaľovanie mŕtvych
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 1 exhumácia (vykopanie telesných pozostatkov z hrobu) a ďalšie ukladanie telesných pozostatkov
 • stupeň EKR 1 otváranie a uzatváranie hrobov alebo hrobiek, odnášanie a ukladanie rakiev do hrobov, exhumácia zotletých a nezotletých ostatkov na určené miesto, odpratanie starého hrobového príslušenstva
 • stupeň EKR 1 otvorenie a výkop hrobu predpísaných rozmerov a hĺbky
 • stupeň EKR 1 ukladanie rakvy s telesnými pozostatkami do hrobu alebo hrobky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie