Pracovník krematória

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník krematória vykonáva kremácie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Je zodpovedný za prevzatie zosnulého a vedenie evidencie privezených zosnulých. Kontroluje stav zosnulého a zabezpečuje prevádzku kremačných zariadení. Vydáva urny a zaznamenáva miesto ich uloženia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5163 - Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači
SK ISCO-08
5163001 - Pracovník krematória
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Organizátor pohrebov

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kremačné zariadenia
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
interné predpisy v organizácii
2
proces nahrievania kremačného zariadenia
2
spaľovací proces
Špecifikácia:
fázy spaľovania, dĺžka spaľovania
2
pohrebné obrady pri pochovávaní zosnulých
2
ďalšie predpisy v oblasti pohrebníctva
Špecifikácia:
Prevádzkový poriadok pohrebiska, Prevádzkový poriadok krematória, Kódex pohrebníctva
2
ochranné pracovné pomôcky a pracovné odevy
2
chladiace zariadenia
Špecifikácia:
slúžiace na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do času kremácie
2
postupy uskladnenia popola
Špecifikácia:
Ochladenie popola a následné uskladnenie v urne (klasickej, plastovej).
2
právne predpisy v oblasti pohrebníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve, Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1994 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2
ekologické aspekty kremácie a kremačných pecí
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
inštalácia truhly do spaľovacej pece
2
označovanie urny, truhly a popola identifikačným číslom
2
vydávanie písomných náležitostí slúžiacich na výdaj urny
2
kontrola obsahu truhly
Špecifikácia:
prípadné odobratie nepovolených predmetov (zbrane, liehoviny, atď.)
2
spolupráca pri organizácii, riadení, príprave a realizácii priebehu pohrebného obradu
2
vedenie evidencie o zosnulom v evidenčnej knihe
2
kontrola a príprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na kremáciu
Špecifikácia:
kontrola zdravotných pomôcok (načúvací prístroj, kardiostimulátor) a iného príslušenstva (dioptrické okuliare, šperky atď.)
2
obsluha výťahov k rozlúčke
Špecifikácia:
napr. do obradnej miestnosti a späť
2
prekladanie zosnulého v obradnej miestnosti na katafalk
2
obsluha kremačnej pece
Špecifikácia:
napr. pomocou ovládacieho panela
2
kontrola prevádzky agregátov, ventilátorov a vzduchotechniky
Špecifikácia:
ak je požadované
2
odmrazovanie chladiacich zariadení, mraziaceho boxu
Špecifikácia:
podľa potreby
2
výdaj urien
Špecifikácia:
a s tým spojená evidencia
2
vedenie knihy nedostatkov zistených pri kontrole ľudských pozostatkov a ostatkov, rakvy, urny atď.
Špecifikácia:
poprípade ich nahlasovanie vedúcemu pracovníkovi
2
kontrola prevádzky kotolne, regulačnej stanice plynu
Špecifikácia:
poprípade dopĺňanie vody do vykurovacieho systému
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.