Pracovník krematória

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník krematória

Pracovník krematória vykonáva kremácie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Je zodpovedný za prevzatie zosnulého a vedenie evidencie privezených zosnulých. Kontroluje stav zosnulého a zabezpečuje prevádzku kremačných zariadení. Vydáva urny a zaznamenáva miesto ich uloženia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5163 - Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači
SK ISCO-08 5163001 - Pracovník krematória
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Organizátor pohrebov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 kremačné zariadenia
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 2 proces nahrievania kremačného zariadenia
 • stupeň EKR 2 spaľovací proces
  Špecifikácia:
  fázy spaľovania, dĺžka spaľovania
 • stupeň EKR 2 pohrebné obrady pri pochovávaní zosnulých
 • stupeň EKR 2 ďalšie predpisy v oblasti pohrebníctva
  Špecifikácia:
  Prevádzkový poriadok pohrebiska, Prevádzkový poriadok krematória, Kódex pohrebníctva
 • stupeň EKR 2 ochranné pracovné pomôcky a pracovné odevy
 • stupeň EKR 2 chladiace zariadenia
  Špecifikácia:
  slúžiace na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do času kremácie
 • stupeň EKR 2 postupy uskladnenia popola
  Špecifikácia:
  Ochladenie popola a následné uskladnenie v urne (klasickej, plastovej).
 • stupeň EKR 2 právne predpisy v oblasti pohrebníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve, Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1994 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 2 ekologické aspekty kremácie a kremačných pecí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 inštalácia truhly do spaľovacej pece
 • stupeň EKR 2 označovanie urny, truhly a popola identifikačným číslom
 • stupeň EKR 2 vydávanie písomných náležitostí slúžiacich na výdaj urny
 • stupeň EKR 2 kontrola obsahu truhly
  Špecifikácia:
  prípadné odobratie nepovolených predmetov (zbrane, liehoviny, atď.)
 • stupeň EKR 2 spolupráca pri organizácii, riadení, príprave a realizácii priebehu pohrebného obradu
 • stupeň EKR 2 vedenie evidencie o zosnulom v evidenčnej knihe
 • stupeň EKR 2 kontrola a príprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na kremáciu
  Špecifikácia:
  kontrola zdravotných pomôcok (načúvací prístroj, kardiostimulátor) a iného príslušenstva (dioptrické okuliare, šperky atď.)
 • stupeň EKR 2 obsluha výťahov k rozlúčke
  Špecifikácia:
  napr. do obradnej miestnosti a späť
 • stupeň EKR 2 prekladanie zosnulého v obradnej miestnosti na katafalk
 • stupeň EKR 2 obsluha kremačnej pece
  Špecifikácia:
  napr. pomocou ovládacieho panela
 • stupeň EKR 2 kontrola prevádzky agregátov, ventilátorov a vzduchotechniky
  Špecifikácia:
  ak je požadované
 • stupeň EKR 2 odmrazovanie chladiacich zariadení, mraziaceho boxu
  Špecifikácia:
  podľa potreby
 • stupeň EKR 2 výdaj urien
  Špecifikácia:
  a s tým spojená evidencia
 • stupeň EKR 2 vedenie knihy nedostatkov zistených pri kontrole ľudských pozostatkov a ostatkov, rakvy, urny atď.
  Špecifikácia:
  poprípade ich nahlasovanie vedúcemu pracovníkovi
 • stupeň EKR 2 kontrola prevádzky kotolne, regulačnej stanice plynu
  Špecifikácia:
  poprípade dopĺňanie vody do vykurovacieho systému

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie