Geológ (okrem banského geológa)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté a plynné skupenstvo hmoty ako aj sily, procesy a javy, ktoré ich formovali spoločne s ich históriou a predikciou.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Geologist
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08
2114007 - Geológ (okrem banského geológa)
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Špecializované stavebné práce
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geológia
7
tektonika
7
paleontológia
7
vulkanológia
7
petrografia
7
geologické práce v chránenom území
7
mineralógia
7
hydrogeológia
7
ložisková geológia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
inžinierska geológia
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhotovovanie podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov danej lokality či územia
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Špecifikácia:
Vrátane ich interpretácie.
7
vedenie geologickej mapovej dokumentácie
7
zostavovanie geologických a tematických účelových máp
7
výskum, prieskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie zákonitostí geologického vývoja a geologickej stavby územia a geologické mapovanie
7
geologický výskum
7
ložiskový geologický prieskum
7
hydrogeologický prieskum
7
inžinierskogeologický prieskum
7
geologický prieskum životného prostredia
7
geochemické práce
7
geofyzikálne práce
7
vypracovávanie stanovísk ku vhodnosti územia na hospodárske využitie
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    viac...