Geológ (okrem banského geológa)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Geológ (okrem banského geológa)

Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté a plynné skupenstvo hmoty ako aj sily, procesy a javy, ktoré ich formovali spoločne s ich históriou a predikciou.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Geologist
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08 2114007 - Geológ (okrem banského geológa)
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Špecializované stavebné práce
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Geológ (geofyzik)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 geológia
 • stupeň EKR 7 tektonika
 • stupeň EKR 7 paleontológia
 • stupeň EKR 7 vulkanológia
 • stupeň EKR 7 petrografia
 • stupeň EKR 7 geologické práce v chránenom území
 • stupeň EKR 7 mineralógia
 • stupeň EKR 7 hydrogeológia
 • stupeň EKR 7 ložisková geológia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 inžinierska geológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov danej lokality či územia
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
  Špecifikácia:
  Vrátane ich interpretácie.
 • stupeň EKR 7 vedenie geologickej mapovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 zostavovanie geologických a tematických účelových máp
 • stupeň EKR 7 výskum, prieskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie zákonitostí geologického vývoja a geologickej stavby územia a geologické mapovanie
 • stupeň EKR 7 geologický výskum
 • stupeň EKR 7 ložiskový geologický prieskum
 • stupeň EKR 7 hydrogeologický prieskum
 • stupeň EKR 7 inžinierskogeologický prieskum
 • stupeň EKR 7 geologický prieskum životného prostredia
 • stupeň EKR 7 geochemické práce
 • stupeň EKR 7 geofyzikálne práce
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie stanovísk ku vhodnosti územia na hospodárske využitie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie