Administratívny pracovník v poisťovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v poisťovníctve

Administratívny pracovník v poisťovníctve (okrem dôchodkového poistenia) plní administratívne úlohy podľa požiadaviek nadriadených, administratívne spracováva odborné materiály vypracované odbornými zamestnancami, pripravuje podklady k rokovaniam a organizuje pracovné porady. Koordinuje a vykonáva podporné činnosti pre nadriadeného a odborných zamestnancov. Spracováva informácie v informačnom systéme poisťovne (dokumentácie, databázy) a pripravuje podklady na generovanie výstupných zostáv. Archivuje dokumenty v súlade s internými predpismi.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08 4312003 - Administratívny pracovník v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník vo finančníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 4 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 4 postupy a psychológia predaja poistných produktov
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 4 pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
 • stupeň EKR 4 spisová služba
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 stenografia
  Špecifikácia:
  výhodou
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
 • stupeň EKR 4 postupy obsluhy telefónnej ústredne
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 4 administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 stanovy a základné organizačné normy poisťovne

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 4 správa spisovní, archívov, vrátane vykonávania skartácie písomností v poisťovníctve
 • stupeň EKR 4 písanie (zapisovanie) a úprava slovenských i cudzojazyčných textov
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
 • stupeň EKR 4 štatistické výkazy, mesačné uzávierky, analýzy príslušnej oblasti a pod.
 • stupeň EKR 4 správa majetku poisťovne
  Špecifikácia:
  evidencia a inventarizácia majetku
 • stupeň EKR 4 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 4 správa poistných kmeňov
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
 • stupeň EKR 4 ochrana dát v spisovni (práca s utajovanými skutočnosťami)
 • stupeň EKR 4 vykonávanie skartačného riadenia
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie