Administratívny pracovník v poisťovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v poisťovníctve (okrem dôchodkového poistenia) plní administratívne úlohy podľa požiadaviek nadriadených, administratívne spracováva odborné materiály vypracované odbornými zamestnancami, pripravuje podklady k rokovaniam a organizuje pracovné porady. Koordinuje a vykonáva podporné činnosti pre nadriadeného a odborných zamestnancov. Spracováva informácie v informačnom systéme poisťovne (dokumentácie, databázy) a pripravuje podklady na generovanie výstupných zostáv. Archivuje dokumenty v súlade s internými predpismi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08
4312003 - Administratívny pracovník v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník vo finančníctve

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
4
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4
produkty v poisťovníctve
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
4
postupy a psychológia predaja poistných produktov
4
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
počítačové spracovanie textov a tabuliek
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
4
spisová služba
4
pravidlá a postupy skartácie
4
stenografia
Špecifikácia:
výhodou
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
4
postupy obsluhy telefónnej ústredne
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
4
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
stanovy a základné organizačné normy poisťovne
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
4
správa spisovní, archívov, vrátane vykonávania skartácie písomností v poisťovníctve
4
písanie (zapisovanie) a úprava slovenských i cudzojazyčných textov
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
štatistické výkazy, mesačné uzávierky, analýzy príslušnej oblasti a pod.
4
správa majetku poisťovne
Špecifikácia:
evidencia a inventarizácia majetku
4
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
4
správa poistných kmeňov
4
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
4
ochrana dát v spisovni (práca s utajovanými skutočnosťami)
4
vykonávanie skartačného riadenia
4
vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
4
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.