Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody

Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody odhaľuje a prešetruje poisťovacie podvody a podvody pri upisovaní rizika.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody - junior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok

viac...
ISCO-08 3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08 3321009 - Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 druhy rizík v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 interné procesy v organizácii
 • stupeň EKR 7 postupy pri tvorbe metodiky
  Špecifikácia:
  usmernenia v oblasti predchádzania, zisťovania a riešenia protiprávnych konan
 • stupeň EKR 7 metódy evidencie
  Špecifikácia:
  týkajúce sa hlásení poisťovacích podvodov, protiprávneho konania a ďalších zistení
 • stupeň EKR 7 druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 7 ochrana osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej korešpondencie a dokumentov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti finančného trhu
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Zákon č. 340/2005 Z. z.o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov Zákon č. 600/2001 Z.z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí, vedenie súdnych sporov či trestných konaní
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 pátranie po osobách a veciach v súvislosti s poistnými udalosťami
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie metodiky likvidácie poistných udalostí
  Špecifikácia:
  s cieľom prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní
 • stupeň EKR 7 prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov vo finančnom sektore, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
 • stupeň EKR 7 sledovanie a analýza procesov a pracovných postupov v organizácii
 • stupeň EKR 7 monitoring účinnosti realizovaných zmien a opatrení na základe navrhnutých opatrení
  Špecifikácia:
  v rámci prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní
 • stupeň EKR 7 vedenie evidencie hlásení neobvyklých obchodných operácií
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie