Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody odhaľuje a prešetruje poisťovacie podvody a podvody pri upisovaní rizika.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody - junior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
viac...
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321009 - Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
druhy rizík v poisťovníctve
7
interné procesy v organizácii
7
postupy pri tvorbe metodiky
Špecifikácia:
usmernenia v oblasti predchádzania, zisťovania a riešenia protiprávnych konan
7
metódy evidencie
Špecifikácia:
týkajúce sa hlásení poisťovacích podvodov, protiprávneho konania a ďalších zistení
7
druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov
7
softvéry pre odborné aplikácie
7
ochrana osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
náležitosti úradnej korešpondencie a dokumentov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti finančného trhu
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Zákon č. 340/2005 Z. z.o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov Zákon č. 600/2001 Z.z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí, vedenie súdnych sporov či trestných konaní
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
pátranie po osobách a veciach v súvislosti s poistnými udalosťami
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
vypracovávanie metodiky likvidácie poistných udalostí
Špecifikácia:
s cieľom prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní
7
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov vo finančnom sektore, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
7
sledovanie a analýza procesov a pracovných postupov v organizácii
7
monitoring účinnosti realizovaných zmien a opatrení na základe navrhnutých opatrení
Špecifikácia:
v rámci prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní
7
vedenie evidencie hlásení neobvyklých obchodných operácií
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.