Špecialista geografického informačného systému

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista geografického informačného systému

Špecialista geografického informačného systému zhromažďuje, analyzuje, integruje a publikuje geopriestorové dáta s využitím GIS aplikácií (desktopových, webových). Vytvára digitálne mapy, analytické výstupy, používa GIS softvér a súvisiace hardvérové zariadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Geoinformatik
Špecialista GIS
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2165 - Kartografi a geodeti
SK ISCO-08 2165003 - Špecialista geografického informačného systému
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Špecialista geografického informačného systému

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Softvér pri tvorbe GIS a 3D modelov terénu a objektov.
 • stupeň EKR 7 kartografia a geodézia
  Špecifikácia:
  Zber a spracovanie dát využitím technológií Globálneho družicového navigačného systému (GNSS, GPS).
 • stupeň EKR 7 GIS nástroje a spôsoby ich používania
 • stupeň EKR 7 princípy digitálnej reprezentácie územia v GIS-e
 • stupeň EKR 7 metódy zberu a prípravy dát pre GIS
 • stupeň EKR 7 súradnicové systémy a ich transformácie
 • stupeň EKR 7 metódy ukladania a spracovávania dát v geodatabázach
 • stupeň EKR 7 transformácie dát a geopriestorové analýzy
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy vizualizácie a kartografickej tvorby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analyzovanie dát geografických informačných systémov pre kartografickú tvorbu
 • stupeň EKR 7 meračské a výpočtové práce s využitím technológií gps v rámci vykonávania odborných geodetických prác
  Špecifikácia:
  Meračské práce a výpočty s využitím technológií GNSS (Globálny družicový navigačný systém) v rámci vykonávania odborných geodetických prác (zber a spracovanie dát).
 • stupeň EKR 7 používanie GIS softvéru
  Špecifikácia:
  Aktívne používanie minimálne jedného GIS softvéru, napr. ArcGIS, Cadcorp, Erdas, Geomedia, IDRISI, MapGuide, MapInfo, MicroStation, Smallworld, Surfer, Deegree, Geomajas, GeoServer, GRASS, gvSIG, Mapnik, MapServer, OpenLayers, QGIS, uDig.
 • stupeň EKR 6 používanie databázových systémov
  Špecifikácia:
  Aktívne používanie minimálne jedného databázového systému, napr. DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Spatial, PostGIS/PostgreSQL.
 • stupeň EKR 6 používanie programovacích jazykov
  Špecifikácia:
  Aktívne používanie minimálne jedného programovacieho jazyka, napr. C++, C#, Flex, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby, Visual Basic.NET.
 • stupeň EKR 7 zber a príprava dát pre GIS
  Špecifikácia:
  Meraním v teréne, zo satelitných snímkov, z leteckých meračských snímkov alebo z mapových zdrojov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie