Inžinier geodet a kartograf

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Inžinier geodet a kartograf

Inžinier geodet a kartograf vykonáva vybrané geodetické a kartografické činnosti. Meria a spracováva priestorové javy (objekty) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu za účelom ich reprezentácie v štátnych alebo účelových mapách, v geografickom informačnom systéme (GIS) a v ďalších lokálnych priestorových databázach. Vytyčuje, kontroluje a aktualizuje geometrické parametre projektovaných stavieb, administratívne a vlastnícke hranice na účely katastra nehnuteľností a pre štátne hraničné dielo. Meria a vyhodnocuje absolútne priestorové pohyby objektov ako aj geometrické pretvorenia objektov.

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Geometer
Zememerač
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2165 - Kartografi a geodeti
SK ISCO-08 2165004 - Geodet a kartograf (okrem autorizovaného)
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Geodet, kartograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 geodézia a kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Globálna geodézia, inžinierska geodézia, kozmická geodézia, fotogrametria, pozemkové úpravy, priestorový informačný manažment, matematická kartografia a pod. Postupy a technológie používané v oblasti globálnej a regionálnej geodézie, v oblasti kartografie, geografie a geoinformatiky, v katastri nehnuteľností, pozemkových úpravách a inžinierskej geodézii.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 technické predpisy a normy v oblasti geodézie a kartografie
  Špecifikácia:
  Vrátane stavebných predpisov v oblasti vytyčovania, merania, zaznamenávania a vyhodnocovania geometrických parametrov stavieb a inžinierskych sietí.
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Vrátane metód konverzie údajov medzi GIS a CAD systémami, metód transformácie medzi rôznymi referenčnými systémami.
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Výpočtové, testovacie a hodnotiace softvéry s využívaním programov GIS a skupiny CAD.
 • stupeň EKR 7 geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
 • stupeň EKR 7 odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
  Špecifikácia:
  Zásady technickej normalizácie a štandardizácie v odbore.
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
  Špecifikácia:
  Odborná spôsobilosť požadovaná na výkon vybraných geodetických a kartografických činností z hľadiska inžinierskeho riešenia problémov.
 • stupeň EKR 6 metrológia
  Špecifikácia:
  Metrológia v geodézii a kartografii. Legislatíva v oblasti metrológie (Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), činnosť Slovenskej legálnej metrológie, n.o.
 • stupeň EKR 6 organizačná štruktúra orgánov a organizácií rezortu geodézie
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie geodetických činností pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
 • stupeň EKR 7 vykonávanie geodetických činností na pozemkové úpravy
 • stupeň EKR 7 budovanie vytyčovacích sietí
  Špecifikácia:
  Budovanie geodetických referenčných a monitorovacích sietí pri projektovaní a realizácii stavieb.
 • stupeň EKR 7 vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
 • stupeň EKR 7 vytyčovanie hraníc pozemkov
  Špecifikácia:
  Vytyčovanie, kontrola a aktualizácia administratívnych a vlastníckych hraníc na účely katastra nehnuteľností a pre štátne mapové diela.
 • stupeň EKR 7 používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
  Špecifikácia:
  Spracovanie údajov - import, export. Konverzia údajov medzi rôznymi systémami (GIS a CAD). Transformácia údajov medzi rôznymi referenčnými systémami. Prezentácia údajov vo forme výkresov, geografických databáz a interaktívnych máp.
 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
  Špecifikácia:
  Používanie výpočtových, testovacích a hodnotiacich softvérov s využívaním programov GIS a skupiny CAD.
 • stupeň EKR 7 čítanie výkresovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Spracovanie, zobrazenie a správne čítanie a interpretovanie obsahu analógových a vektorových máp náčrtov, vytyčovacích výkresov a technickej dokumentácie stavieb.
 • stupeň EKR 7 obsluha a starostlivosť o prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
 • stupeň EKR 7 orientácia v činnostiach súvisiacich s prípravou, realizáciou, kalkuláciou a fakturáciou geodetických a kartografických prác
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
  Špecifikácia:
  Podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 vykonávanie geodetických činností pri projektovaní a realizácii stavieb
 • stupeň EKR 7 budovanie regionálnych a globálnych referenčných systémov v geodézii a kartografii
 • stupeň EKR 7 plánovanie a realizácia geodetických meraní
  Špecifikácia:
  Meranie a spracovávanie priestorových javov (objektov) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu za účelom ich reprezentácie v štátnych alebo účelových mapách, v GIS-e, ako aj v iných lokálnych priestorových databázach. Meranie a vyhodnocovanie absolútnych priestorových pohybov objektov ako aj geometrického pretvorenia objektov.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie, analýza a interpretácia údajov z geodetických meraní
 • stupeň EKR 7 aplikovanie vedeckého prístupu k riešeným úlohám, tvorbe modelov, formulácii hypotéz a optimálnemu návrhu experimentu (meraní)
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  O skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone práce inžinier geodet a kartograf dozvedel.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie