Odborný pracovník pre zaistenie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre zaistenie

Odborný pracovník pre zaistenie vykonáva úlohy v oblasti pasívneho a aktívneho zaistenia. Vypracováva podklady pre zaistné zmluvy, komunikuje so zaisťovateľmi, analyzuje zaistné zmluvy/programy, vypracováva štatistické a účtovné sledovania pasívneho a aktívneho zaistenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Disponent vzniku zaistenia
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08 3321008 - Odborný pracovník pre zaistenie
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
 • stupeň EKR 7 rezervy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 solventnosť v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 poistná matematika
 • stupeň EKR 6 metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
 • stupeň EKR 6 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 postupy pri uzatváraní zaistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy kalkulácie zaistného
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
 • stupeň EKR 7 zaistné produkty
 • stupeň EKR 7 zaistenie ako špecifická forma poistenia, metódy a typy zaistenia
  Špecifikácia:
  diverzifikácia, transfer rizika, obligatórne a fakultatívne zaistenie, proporcionálne a neproporcionálne zaistenie
 • stupeň EKR 7 základy štatistiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba kalkulácií na zabezpečenie poisťovne
 • stupeň EKR 7 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 analýza vplyvov zaistenia poisťovní na ekonomiku spoločnosti
 • stupeň EKR 6 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 príprava materiálov pre zaistnú obnovu proporcionálnych a neproporcionálnych programov
 • stupeň EKR 7 kvartálne poistné, škodové a iné bordrá, škodové hlásenia (Loss Advice), resp. rôzne iné výkazy pre zaisťovateľov
 • stupeň EKR 7 sledovanie kumulácie poistných rizík zaistených u zaisťovateľov
 • stupeň EKR 7 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie zaistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 spracovanie účtovných podkladov v zaistení
  Špecifikácia:
  pre vykonanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej uzávierky
 • stupeň EKR 7 odsúhlasovanie účtovných stavov pre Výsledovku a Súvahu
 • stupeň EKR 7 komunikácia s učtárňou
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov o zaistení pre polročnú a ročnú správu
 • stupeň EKR 7 vypracovanie mesačných a štvrťročných štatistík zaistenia
  Špecifikácia:
  pre potreby úseku zaistenia, predstavenstva, dozornej rady, NBS
 • stupeň EKR 7 komunikácia a spolupráca so zaisťovateľmi poisťovne
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť pre odborné útvary poisťovne
 • stupeň EKR 7 príprava programu a rokovaní s odbornými útvarmi poisťovne
 • stupeň EKR 7 participácia na vypracovaní zaistných programov
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie ponúk na zaistenie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie