Odborný pracovník pre bankopoistenie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre bankopoistenie vykonáva činnosti spojené so zavádzaním a koordinovaním predaja produktov bankopoistenia. Podieľa sa na tvorbe procesov a predpisov pre spoluprácu s bankou/poisťovňou, na tvorbe produktov bankopoistenia, na príprave produktových metodík a tlačových materiálov a na vytvorení administratívnych postupov pre predaj produktov bankopoistenia. Podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov banky/poisťovne a informuje ich o nových produktoch bankopoistenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Koordinátor bankopoistenia junior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08
3312004 - Odborný pracovník pre bankopoistenie
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
postupy a psychológia predaja poistných produktov
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 Z. z. z o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
bankovníctvo a bankové služby
7
investičné bankovníctvo
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
produkty v bankovníctve
7
postupy a psychológia predaja bankových produktov
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
zásady tvorby koncepčných a metodických materiálov v oblasti bankopoistenia
7
pravidlá ochrany osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
7
zostavovanie a výpočty individuálnych programov poistnej ochrany
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
zhromažďovanie a spracovávanie informácií o nasýtenosti trhu v danej lokalite
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
spracovávanie metodiky na posudzovanie poistných rizík
7
analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
7
zavádzanie nových produktov bankopoistenia do predaja poisťovne/banky
7
tvorba tlačových materiálov v oblasti bankopoistenia
7
vzdelávanie zamestnancov banky/poisťovne v oblasti bankopoistenia
7
informovanie zamestnancov banky/poisťovne o nových produktoch bankopoistenia
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.