Odborný pracovník pre bankopoistenie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre bankopoistenie

Odborný pracovník pre bankopoistenie vykonáva činnosti spojené so zavádzaním a koordinovaním predaja produktov bankopoistenia. Podieľa sa na tvorbe procesov a predpisov pre spoluprácu s bankou/poisťovňou, na tvorbe produktov bankopoistenia, na príprave produktových metodík a tlačových materiálov a na vytvorení administratívnych postupov pre predaj produktov bankopoistenia. Podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov banky/poisťovne a informuje ich o nových produktoch bankopoistenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Koordinátor bankopoistenia junior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08 3312004 - Odborný pracovník pre bankopoistenie
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 postupy a psychológia predaja poistných produktov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 Z. z. z o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
 • stupeň EKR 7 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 produkty v bankovníctve
 • stupeň EKR 7 postupy a psychológia predaja bankových produktov
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby koncepčných a metodických materiálov v oblasti bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 pravidlá ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavovanie a výpočty individuálnych programov poistnej ochrany
 • stupeň EKR 7 vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a spracovávanie informácií o nasýtenosti trhu v danej lokalite
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 7 spracovávanie metodiky na posudzovanie poistných rizík
 • stupeň EKR 7 analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
 • stupeň EKR 7 zavádzanie nových produktov bankopoistenia do predaja poisťovne/banky
 • stupeň EKR 7 tvorba tlačových materiálov v oblasti bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 vzdelávanie zamestnancov banky/poisťovne v oblasti bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 informovanie zamestnancov banky/poisťovne o nových produktoch bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie