Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve

Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve vykonáva rutinné aj zložitejšie činnosti v oblasti riadenia rizík v poisťovníctve, napr. vyvíja špecifické nové analytické nástroje, kvantifikuje rizikový kapitál pre vybrané riziká, posudzuje nekvantifikovateľné riziká, zabezpečuje analýzy z oblasti manažmentu rizika pre konkrétne riziko resp. riziká (napr. upisovacie, trhové, kreditné, operačné a iné riziká). Napomáha dodržiavaniu písomných koncepcií a legislatívnych nariadení pre funkciu manažmentu rizika.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Manažér rizika junior
Risk Manager junior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08 3321004 - Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy identifikácie a hodnotenia rizík, ktorým je poisťovňa vystavená
 • stupeň EKR 7 metódy kvantifikácie rizikového kapitálu
 • stupeň EKR 7 poistné produkty a ich oceňovanie
 • stupeň EKR 7 metódy výpočtu technických rezerv poisťovne
 • stupeň EKR 7 princípy a techniky zaistenia rizík
 • stupeň EKR 7 finančné nástroje a ich trhovo konzistentné oceňovanie
 • stupeň EKR 7 lineárna algebra
 • stupeň EKR 7 matematická analýza
 • stupeň EKR 7 variačná analýza
 • stupeň EKR 7 numerické analýzy
 • stupeň EKR 7 teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
 • stupeň EKR 7 stochastický kalkulus
 • stupeň EKR 7 teória rozhodovania
 • stupeň EKR 7 korelačná a regresná analýza
 • stupeň EKR 7 modelovanie časových radov
 • stupeň EKR 7 stochastické procesy v poistení a finančníctve
 • stupeň EKR 7 anglický jazyk - odborná aj všeobecná terminológia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti poisťovníctva
  Špecifikácia:
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 interpretácia finančných výkazov
 • stupeň EKR 7 kvantifikácia rizikového kapitálu poisťovne
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov pre výkazy vyžadované právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
 • stupeň EKR 7 analýza dát
  Špecifikácia:
  v oblasti manažmentu rizika
 • stupeň EKR 7 práca s databázami
 • stupeň EKR 7 identifikovanie rizík jednotlivých poistných produktov a ich analytické hodnotenie
 • stupeň EKR 7 vývoj nových analytických nástrojov
  Špecifikácia:
  v oblasti riadenie rizík v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 posudzovanie nekvantifikovateľných rizík

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o plnej kvalifikácii od CERA (The Chartered Enterprise Risk Actuary)
 • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)
 • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od IAA (The International Actuarial Association)
 • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od AAE (The Actuarial Association of Europe)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie