Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve vykonáva rutinné aj zložitejšie činnosti v oblasti riadenia rizík v poisťovníctve, napr. vyvíja špecifické nové analytické nástroje, kvantifikuje rizikový kapitál pre vybrané riziká, posudzuje nekvantifikovateľné riziká, zabezpečuje analýzy z oblasti manažmentu rizika pre konkrétne riziko resp. riziká (napr. upisovacie, trhové, kreditné, operačné a iné riziká). Napomáha dodržiavaniu písomných koncepcií a legislatívnych nariadení pre funkciu manažmentu rizika.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Manažér rizika junior
Risk Manager junior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321004 - Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy identifikácie a hodnotenia rizík, ktorým je poisťovňa vystavená
7
metódy kvantifikácie rizikového kapitálu
7
poistné produkty a ich oceňovanie
7
metódy výpočtu technických rezerv poisťovne
7
princípy a techniky zaistenia rizík
7
finančné nástroje a ich trhovo konzistentné oceňovanie
7
lineárna algebra
7
matematická analýza
7
variačná analýza
7
numerické analýzy
7
teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
7
stochastický kalkulus
7
teória rozhodovania
7
korelačná a regresná analýza
7
modelovanie časových radov
7
stochastické procesy v poistení a finančníctve
7
anglický jazyk - odborná aj všeobecná terminológia
7
právne predpisy v oblasti poisťovníctva
Špecifikácia:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
interpretácia finančných výkazov
7
kvantifikácia rizikového kapitálu poisťovne
7
spracovanie podkladov pre výkazy vyžadované právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
7
analýza dát
Špecifikácia:
v oblasti manažmentu rizika
7
práca s databázami
7
identifikovanie rizík jednotlivých poistných produktov a ich analytické hodnotenie
7
vývoj nových analytických nástrojov
Špecifikácia:
v oblasti riadenie rizík v poisťovníctve
7
posudzovanie nekvantifikovateľných rizík
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o plnej kvalifikácii od CERA (The Chartered Enterprise Risk Actuary)
  • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)
  • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od IAA (The International Actuarial Association)
  • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od AAE (The Actuarial Association of Europe)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.