Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre upisovanie a hodnotenie poistných rizík spracováva poistné zmluvy, vykonáva ich poistno-technickú kontrolu a ich zmeny. Posudzuje a oceňuje vybrané poistné riziká. Stanovuje podmienky poistenia, najmä výluky, osobitné a iné dojednania a s tým súvisiacu úpravu sadzieb a spoluúčastí. Podieľa sa na metodickej a poradenskej činnosti v oblasti posudzovania a oceňovania poistných rizík.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Oceňovateľ poistného rizika
Underwriter - junior
Upisovateľ poistných rizík - junior
Upisovateľ technických rizík - junior
Upisovateľ zdravotných rizík - junior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
viac...
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321003 - Odborný pracovník pre upisovania poistných rizík
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
vyjednávanie
P
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
poistná matematika
6
rezervy v poisťovníctve
6
solventnosť v poisťovníctve
6
metódy zaistenia v poisťovníctve
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
posudzovanie prijateľnosti poistných rizík
7
komplexné posudzovanie poistných zmlúv zjednaných obchodnými zástupcami s dôrazom na posúdenie skutočností rozhodujúcich na zabezpečenie rizík
7
navrhovanie úprav sadzieb poistného
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
6
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
6
spracovanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
7
metodická a poradenská činnosť v oblasti poisťovníctva
Špecifikácia:
v oblasti posudzovania a oceňovania poistných rizík
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.