Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík

Odborný pracovník pre upisovanie a hodnotenie poistných rizík spracováva poistné zmluvy, vykonáva ich poistno-technickú kontrolu a ich zmeny. Posudzuje a oceňuje vybrané poistné riziká. Stanovuje podmienky poistenia, najmä výluky, osobitné a iné dojednania a s tým súvisiacu úpravu sadzieb a spoluúčastí. Podieľa sa na metodickej a poradenskej činnosti v oblasti posudzovania a oceňovania poistných rizík.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Oceňovateľ poistného rizika
Underwriter - junior
Upisovateľ poistných rizík - junior
Upisovateľ technických rizík - junior
Upisovateľ zdravotných rizík - junior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov

viac...
ISCO-08 3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08 3321003 - Odborný pracovník pre upisovania poistných rizík
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
 • stupeň EKR 7 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 6 poistná matematika
 • stupeň EKR 6 rezervy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 6 solventnosť v poisťovníctve
 • stupeň EKR 6 metódy zaistenia v poisťovníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 posudzovanie prijateľnosti poistných rizík
 • stupeň EKR 7 komplexné posudzovanie poistných zmlúv zjednaných obchodnými zástupcami s dôrazom na posúdenie skutočností rozhodujúcich na zabezpečenie rizík
 • stupeň EKR 7 navrhovanie úprav sadzieb poistného
 • stupeň EKR 7 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
 • stupeň EKR 6 vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
 • stupeň EKR 6 metodická a poradenská činnosť v oblasti poisťovníctva
  Špecifikácia:
  v oblasti posudzovania a oceňovania poistných rizík

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie