Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve sa podieľa na správe finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, vypracováva kalkulácie a analýzy v súvislosti s finančnými investíciami spoločnosti. Podieľa sa na príprave obchodov s aktívami a finančnými nástrojmi, aktívne s nimi obchoduje. Monitoruje cash-flow spoločnosti, podieľa sa na tvorbe produktov investičného životného poistenia, finančného plánu, interných a externých výkazov v súvislosti s finančnými investíciami spoločnosti a na tvorbe a aktualizácii zmlúv súvisiacich s riadením a správou finančného portfólia spoločnosti. Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve vykonáva analýzy jednotlivých finančných trhov a analyzuje cenné papiere jednotlivých emitentov. Pripravuje podklady pre komentáre a prezentácie o vývoji finančných trhov. Zúčastňuje sa tvorby investičných stratégií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Investičný manažér junior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3311 - Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
SK ISCO-08
3311003 - Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rezervy v poisťovníctve
7
finančné trhy, maklérska činnosť
7
investičné bankovníctvo
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
princípy obchodovania s cennými papiermi
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
finančné portfólio spoločnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
sledovanie a aplikácia zmien medzinárodných účtovných štandardov (ias) a medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (ifrs)
Špecifikácia:
Súvisiacich s oblasťou finančných investícií.
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Špecifikácia:
Ovládanie MS Office, Bloomberg, Reuters, SAP.
7
účasť a spolupráca na vývoji nových produktov
7
sledovanie a vyhľadávanie nových investičných príležitostí
7
zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
7
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
7
vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
7
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
7
kontrola dodržiavania pravidiel likvidity
7
posudzovanie finančných rizík konkrétnych obchodov, vrátane posudzovania predložených obchodných zmlúv
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
7
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
7
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
7
obchodovanie s aktívami a finančnými nástrojmi
7
participácia na tvorbe finančného plánu
7
účasť na tvorbe interných a externých výkazov o finančných investíciách spoločnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.