Pracovník pri priehradke v poisťovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník pri priehradke v poisťovníctve

Pracovník pri priehradke v poisťovníctve zodpovedá za prvý kontakt s klientmi a poskytovanie odborných informácií klientom pri priehradke. Komunikuje s klientmi, uzatvára poistné zmluvy, ponúka produkty, poskytuje im informácie a rady o poistných produktoch, službách a potrebách klienta, operatívne rieši ich problémy. Vedie evidenciu klientov a môže viesť pokladňu, evidenciu platieb cez terminál a evidovať poštu.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4211 - Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
SK ISCO-08 4211004 - Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Priehradkový pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 4 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 4 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 4 postupy a psychológia predaja poistných produktov
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 základné organizačné normy poisťovne
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 ponuka poistných produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 4 pokladničná činnosť
  Špecifikácia:
  vykonávanie pokladničných operácii
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
  Špecifikácia:
  evidencia klientov, zmlúv atď.
 • stupeň EKR 4 zostavovanie a výpočty individuálnych programov poistnej ochrany
 • stupeň EKR 4 komunikácia s klientmi
  Špecifikácia:
  dojednávanie poistenia
 • stupeň EKR 4 predkladanie ponúk na uzatváranie poistných zmlúv
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygiena práce
 • stupeň EKR 4 vybavovanie reklamácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 9 ) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie