Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve vypracováva podklady na spracovanie výplat provízií, vyhodnocuje predajné výsledky jednotlivých distribučných sietí, plnenie predajného plánu, motivačné súťaže, bonusy. Rieši reklamácie k vyplateným províziám.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
viac...
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321002 - Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
6
produkty v poisťovníctve
6
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
6
postupy a psychológia predaja poistných produktov
6
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Špecifikácia:
V súvislosti s výplatou provízií.
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
6
postupy finančného plánovania
6
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Pre nahrávanie a spracovávanie províznych sadzobníkov.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
interné predpisy a procesy v organizácii
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
6
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
6
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
6
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
6
riešenie reklamácií
Špecifikácia:
S ohľadom na výplatu provízií.
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
vypracovávanie podkladov pre spracovanie výplat provízií
6
vyhodnocovanie predajných výsledkov
Špecifikácia:
plnenie predajného plánu, motivačné súťaže, bonusy
6
príprava podkladov k novým zmluvám pre poisťovacích agentov, maklérske spoločnosti
6
nahrávanie a spracovávanie províznych sadzobníkov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.