Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí prijíma hlásenia škodových udalostí. Vykonáva likvidáciu poistných udalostí, overuje platnosť poistného krytia podľa poistnej zmluvy, preberá a kontroluje doklady k poistným udalostiam. Komunikuje s poisteným a svedkami poistnej udalosti, konzultuje s políciou, nemocnicami, s lekármi, zmluvnými lekármi, oprávnenými osobami a dedičmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Likvidátor poistných udalostí - junior
Pracovník likvidácie poistných udalostí - junior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov

viac...
ISCO-08 3315 - Odhadcovia a likvidátori škôd
SK ISCO-08 3315002 - Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
 • stupeň EKR 7 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 7 metódy zaistenia v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
 • stupeň EKR 7 rezervy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 solventnosť v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 medicínske vzdelanie
 • stupeň EKR 4 ovládanie latinčiny
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci poistné podmienky
 • stupeň EKR 7 postupy preverovania poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 poistné odvetvia podľa poistných druhov
  Špecifikácia:
  poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, dôchodkové poistenie, poistenie úrazu, poistenie choroby, poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových atď.
 • stupeň EKR 7 metódy vedenia a archivácie spisov k regresnému konaniu
 • stupeň EKR 7 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
 • stupeň EKR 7 likvidácia poistných udalostí daného druhu v rozsahu priznanej licencie
 • stupeň EKR 7 určovanie výšky poistného plnenia
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických prehliadok u daných druhov poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržovania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 revízia zlikvidovaných poistných udalostí v rozsahu priznanej licencie
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie odborných a znaleckých posudkov k poistným udalostiam
 • stupeň EKR 7 spolupráca s legislatívnymi orgánmi, políciou a orgánmi pôsobiacimi v zábrane škôd, pri vyšetrovaní poistných udalostí a pod.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 prijímanie hlásení poistných/škodových udalostí
 • stupeň EKR 7 stanovovanie rozsahu nákladov potrebných na odstránenie škody
 • stupeň EKR 7 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
  Špecifikácia:
  v súvislosti s vybavovaním poistných/škodových udalostí
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na výplatu poistného plnenia
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických prehliadok u príslušných druhov poistných udalostí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie