Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí prijíma hlásenia škodových udalostí. Vykonáva likvidáciu poistných udalostí, overuje platnosť poistného krytia podľa poistnej zmluvy, preberá a kontroluje doklady k poistným udalostiam. Komunikuje s poisteným a svedkami poistnej udalosti, konzultuje s políciou, nemocnicami, s lekármi, zmluvnými lekármi, oprávnenými osobami a dedičmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Likvidátor poistných udalostí - junior
Pracovník likvidácie poistných udalostí - junior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
viac...
ISCO-08
3315 - Odhadcovia a likvidátori škôd
SK ISCO-08
3315002 - Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
osobnostný rozvoj
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
rezervy v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
medicínske vzdelanie
4
ovládanie latinčiny
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci poistné podmienky
7
postupy preverovania poistných udalostí
7
poistné odvetvia podľa poistných druhov
Špecifikácia:
poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, dôchodkové poistenie, poistenie úrazu, poistenie choroby, poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových atď.
7
metódy vedenia a archivácie spisov k regresnému konaniu
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
7
likvidácia poistných udalostí daného druhu v rozsahu priznanej licencie
7
určovanie výšky poistného plnenia
7
vykonávanie technických prehliadok u daných druhov poistných udalostí
7
kontrola dodržovania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
7
revízia zlikvidovaných poistných udalostí v rozsahu priznanej licencie
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
zabezpečovanie odborných a znaleckých posudkov k poistným udalostiam
7
spolupráca s legislatívnymi orgánmi, políciou a orgánmi pôsobiacimi v zábrane škôd, pri vyšetrovaní poistných udalostí a pod.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
prijímanie hlásení poistných/škodových udalostí
7
stanovovanie rozsahu nákladov potrebných na odstránenie škody
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
Špecifikácia:
v súvislosti s vybavovaním poistných/škodových udalostí
7
príprava podkladov na výplatu poistného plnenia
7
vykonávanie technických prehliadok u príslušných druhov poistných udalostí
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.