Odhadca škôd

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odhadca škôd

Odhadca škôd vykonáva obhliadky a dokumentuje nahlásené poistné udalosti. Komunikuje s klientmi v súvislosti s vykonávaním obhliadky poškodených vecí. Zisťuje rozsah škody fyzickou obhliadkou, zabezpečuje dokumentáciu zisteného stavu podľa platných smerníc, metodických pokynov a usmernení. Spolupracuje s likvidátorom, v prípade potreby aj so znalcom.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Obhliadkár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3315 - Odhadcovia a likvidátori škôd
SK ISCO-08 3315001 - Odhadca škôd
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný odhadca

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 4 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 4 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 4 metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
 • stupeň EKR 4 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy pri vykonávaní obhliadok
 • stupeň EKR 4 náležitosti dokumentácie poistných udalostí
 • stupeň EKR 4 smernice, metodické usmernenia, pokyny v oblasti odhadovania škôd
 • stupeň EKR 4 interné predpisy a procesy v organizácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spolupráca s legislatívnymi orgánmi, políciou a orgánmi pôsobiacimi v zábrane škôd, pri vyšetrovaní poistných udalostí a pod.
  Špecifikácia:
  Napr. so znalcom, likvidátorom poistných udalostí atď.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odborných a znaleckých posudkov k poistným udalostiam
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 4 príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
 • stupeň EKR 4 určovanie výšky poistného plnenia
 • stupeň EKR 4 vykonávanie technických prehliadok u daných druhov poistných udalostí
 • stupeň EKR 4 posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 komunikácia s klientmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie