Odhadca škôd

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odhadca škôd vykonáva obhliadky a dokumentuje nahlásené poistné udalosti. Komunikuje s klientmi v súvislosti s vykonávaním obhliadky poškodených vecí. Zisťuje rozsah škody fyzickou obhliadkou, zabezpečuje dokumentáciu zisteného stavu podľa platných smerníc, metodických pokynov a usmernení. Spolupracuje s likvidátorom, v prípade potreby aj so znalcom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Obhliadkár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3315 - Odhadcovia a likvidátori škôd
SK ISCO-08
3315001 - Odhadca škôd
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný odhadca

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
4
produkty v poisťovníctve
4
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
4
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
4
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy pri vykonávaní obhliadok
4
náležitosti dokumentácie poistných udalostí
4
smernice, metodické usmernenia, pokyny v oblasti odhadovania škôd
4
interné predpisy a procesy v organizácii
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca s legislatívnymi orgánmi, políciou a orgánmi pôsobiacimi v zábrane škôd, pri vyšetrovaní poistných udalostí a pod.
Špecifikácia:
Napr. so znalcom, likvidátorom poistných udalostí atď.
4
zabezpečovanie odborných a znaleckých posudkov k poistným udalostiam
4
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
4
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
4
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
4
určovanie výšky poistného plnenia
4
vykonávanie technických prehliadok u daných druhov poistných udalostí
4
posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
4
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
4
kontrola dodržovania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
komunikácia s klientmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.