Aktuár - odborný pracovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Aktuár - odborný pracovník

Aktuár - odborný pracovník pripravuje pod vedením aktuára špecialistu aktuárske analýzy nad databázami, výkazy a podklady do nich. Spolupracuje na riešení zložitých aktuárskych úloh.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Aktuár
Aktuár junior
Junior actuary
Poistný matematik
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3314 - Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
SK ISCO-08 3314001 - Odborný pracovník aktuár (poistná matematika)
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti štatistiky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy EÚ relevantné pre prácu aktuára
 • stupeň EKR 7 matematická analýza
 • stupeň EKR 7 lineárna algebra
 • stupeň EKR 7 numerické analýzy
 • stupeň EKR 7 stochastický kalkulus
 • stupeň EKR 7 teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
 • stupeň EKR 7 teória rozhodovania
 • stupeň EKR 7 korelačná a regresná analýza
 • stupeň EKR 7 stochastické procesy v poistení a finančníctve
 • stupeň EKR 7 modelovanie časových radov
 • stupeň EKR 7 simulačné metódy pre stochastické procesy
 • stupeň EKR 7 makroekonómia
 • stupeň EKR 7 mikroekonómia
 • stupeň EKR 7 účtovné princípy
 • stupeň EKR 7 právne formy podnikov a štruktúra ich vlastného imania
 • stupeň EKR 7 základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy upravujúce výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami
 • stupeň EKR 7 právne predpisy upravujúce sektor finančných služieb
 • stupeň EKR 7 anglický jazyk - odborná aj všeobecná terminológia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy matematického modelovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie poistno-technických výpočtov
 • stupeň EKR 7 spracovanie rutinných aktuárskych výkazov
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov k zložitým aktuárskym výkazom
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na stanovenie cien poistných produktov
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na výpočet výšky technických rezerv
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na kvantifikáciu vplyvu zaistenia na poisťovňu
 • stupeň EKR 7 analýza dát
 • stupeň EKR 7 interpretácia finančných výkazov
 • stupeň EKR 7 aplikácia modelovacích softvérov v životnom a neživotnom poistení
  Špecifikácia:
  RESQ, IGLOO, Prophet, Sophas, MoSes, VBA, R, SAS a iné
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie