Webový technik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Webový technik

Webový technik (správca internetových stránok) udržiava a aktualizuje obsahovú časť webových stránok/intranetu, aktualizuje odkazy, pridáva alebo odstraňuje grafické objekty, obrázky, upravuje štruktúru webovej stránky a pridáva nové sekcie. Zabezpečuje rozvoj webovej stránky tak, aby rástla jej návštevnosť. V prípade potreby zmeny architektúry stránky komunikuje s web dizajnérom. Zabezpečuje registráciu domén, prípadne webhosting. Zabezpečuje web stránky proti napadnutiu, prípadne zneužitiu.

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Správca internetových stránok
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3514 - Weboví technici
SK ISCO-08 3514000 - Webový technik
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Technik IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 práca s internetom
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 MS office
 • stupeň EKR 4 základy antivírusovej ochrany
 • stupeň EKR 4 odborná znalosť jednotlivých operačných systémov a práce s nimi
 • stupeň EKR 4 postupy registrácie domén, zásady poskytovania a zabezpečovania webhostingu
 • stupeň EKR 4 nástroje na sledovanie, analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky
 • stupeň EKR 4 metódy zabezpečenia obsahu webovej stránky proti zneužitiu
 • stupeň EKR 4 zákon o ochrane osobných údajov a zákon o autorských právach
 • stupeň EKR 4 postupy vytvárania štruktúry webovej stránky
 • stupeň EKR 4 CMS systém (content management system) resp. iné SW riešenie na správu web stránok
 • stupeň EKR 4 SEO (Search Engine Optimisation) a nové trendy v rámci online marketingu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
 • stupeň EKR 4 návrh a implementácia webhostingu
 • stupeň EKR 4 registrácia domény
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 pridávanie textu, tabuliek, grafických objektov na existujúcu webovú stránku
 • stupeň EKR 4 kontrola a testovanie funkcionalít a funkčnosti webovej stránky
 • stupeň EKR 4 administrácia obsahu webových stránok cez CMS, prípadne iný softvér
 • stupeň EKR 4 implementácia obsahovej časti webovej stránky
 • stupeň EKR 4 rozširovanie obsahu webovej stránky (sekcie) podľa zadania
 • stupeň EKR 4 optimalizácia webovej stránky pre jednotlivé vyhľadávače podľa kľúčového slova, optimalizácia web stránky pre mobily/tablety
 • stupeň EKR 4 implementácia bezpečnostných prvkov na ochranu obsahu webovej stránky
 • stupeň EKR 4 sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky
 • stupeň EKR 4 aktualizácia odkazov a prelinkovania
 • stupeň EKR 4 kontrola zobrazovania implementovaného obsahu webovej stránky
 • stupeň EKR 4 poradenstvo klientovi v oblasti optimalizácie obsahu, grafiky, zabezpečovania a štruktúry webovej stránky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie