Aplikačný programátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Aplikačný programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového riešenia aplikácií. Implementuje softvérové aplikácie na rôzne účely napr. softvér pre masové používanie a špecificky zameraný vstavaný (embedded) softvér pre špecializované elektronické zariadenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Programátor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
viac...
ISCO-08
2514 - Aplikační programátori
SK ISCO-08
2514000 - Aplikačný programátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Programátor

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
prezentovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
softvérové prostredie, operačné systémy
6
metodika systémovej integrácie
6
algoritmy v programovacích jazykoch
6
metodika na testovanie softvérových systémov
6
riadiace štruktúry daného programovacie jazyka
6
paradigmy vývoja softvéru
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
6
metody tvorby technickej dokumentácie
6
zásady, metódy a postupy testovania aplikácií
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
6
typy bezpečnostných opatrení na ochranu aplikácií
6
bezpečnosť softvérových systémov
6
informatika
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
asistencia projektovému manažérovi pri plánovaní vývoja aplikácie
6
spolupráca na technickom dizajne vybraných častí aplikácie
6
spolupráca na analýze požiadaviek na implementovanú aplikáciu
6
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
6
vývoj, analýza a implementácia aplikácií vo vybranom jazyku/prostredí/aplikačnom framework-u
6
implementácia, testovanie a odlaďovanie aplikačných modulov a komponentov
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
6
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia a platformy
6
identifikácia a analýza možných technických problémov
6
vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme
6
testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách
6
podpora a údržba existujúceho riešenia
6
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
6
vývoj aplikácií pre vstavané (embedded) systémy, konfigurácia prostredia operačného systému a podpora periférií
6
tvorba vývojárskej dokumentácie pre vyvíjané riešenia a manuálov pre používateľov
6
odborné poradenstvo a zaškolenie členov tímu
6
vysokoúrovňové, nízkoúrovňové programovanie
Špecifikácia:
Práca na vstavaných (embedded) systémoch.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.