Aplikačný programátor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Aplikačný programátor

Aplikačný programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového riešenia aplikácií. Implementuje softvérové aplikácie na rôzne účely napr. softvér pre masové používanie a špecificky zameraný vstavaný (embedded) softvér pre špecializované elektronické zariadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Programátor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:


viac...
ISCO-08 2514 - Aplikační programátori
SK ISCO-08 2514000 - Aplikačný programátor
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Programátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 6 metodika systémovej integrácie
 • stupeň EKR 6 algoritmy v programovacích jazykoch
 • stupeň EKR 6 metodika na testovanie softvérových systémov
 • stupeň EKR 6 riadiace štruktúry daného programovacie jazyka
 • stupeň EKR 6 paradigmy vývoja softvéru
 • stupeň EKR 6 postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
 • stupeň EKR 6 metody tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy testovania aplikácií
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • stupeň EKR 6 typy bezpečnostných opatrení na ochranu aplikácií
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť softvérových systémov
 • stupeň EKR 6 informatika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 asistencia projektovému manažérovi pri plánovaní vývoja aplikácie
 • stupeň EKR 6 spolupráca na technickom dizajne vybraných častí aplikácie
 • stupeň EKR 6 spolupráca na analýze požiadaviek na implementovanú aplikáciu
 • stupeň EKR 6 spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
 • stupeň EKR 6 vývoj, analýza a implementácia aplikácií vo vybranom jazyku/prostredí/aplikačnom framework-u
 • stupeň EKR 6 implementácia, testovanie a odlaďovanie aplikačných modulov a komponentov
 • stupeň EKR 6 využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
 • stupeň EKR 6 vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia a platformy
 • stupeň EKR 6 identifikácia a analýza možných technických problémov
 • stupeň EKR 6 vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme
 • stupeň EKR 6 testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách
 • stupeň EKR 6 podpora a údržba existujúceho riešenia
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 6 vývoj aplikácií pre vstavané (embedded) systémy, konfigurácia prostredia operačného systému a podpora periférií
 • stupeň EKR 6 tvorba vývojárskej dokumentácie pre vyvíjané riešenia a manuálov pre používateľov
 • stupeň EKR 6 odborné poradenstvo a zaškolenie členov tímu
 • stupeň EKR 6 vysokoúrovňové, nízkoúrovňové programovanie
  Špecifikácia:
  Práca na vstavaných (embedded) systémoch.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie