Vývojár multimediálnych aplikácií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vývojár multimediálnych aplikácií

Vývojár multimediálnych aplikácií vyvíja, analyzuje, navrhuje a testuje nové aplikácie pre webové stránky, mobilné telefóny, tablety, klient - server architektúry alebo desktopové zariadenia (stand-alone aplikácie). Sleduje aktualizácie jednotlivých operačných systémov/platforiem a zabezpečuje aktualizácie existujúcich aplikácií za pomoci programovacích jazykov. Poskytuje podporu používateľom vyvinutých aplikácií, zabezpečuje tvorbu technickej dokumentácie a asistenčných nástrojov/manuálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Application developer
Softvérový vývojár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2513 - Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií
SK ISCO-08 2513001 - Vývojár multimediálnych aplikácií
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Programátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 informatika
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 dizajn multimediálnych aplikácií
 • stupeň EKR 7 nové trendy a vývoj v oblasti tvorby multimediálnych aplikácií
 • stupeň EKR 7 vlastnosti vývojových platforiem/nástrojov
 • stupeň EKR 7 postupy a spôsoby zabezpečenia aplikácií
 • stupeň EKR 7 princípy prístupnosti a použitelnosti
 • stupeň EKR 7 autorské právo a licenčné podmienky
 • stupeň EKR 7 postupy programovania aplikácií pre webové stránky, mobilné telefóny a tablety
 • stupeň EKR 7 programovacie jazyky
  Špecifikácia:
  Napr. HTML, CSS, JavaScript, Java, C++, Objective-C, Oracle, PHP.
 • stupeň EKR 7 postupy implementácie upgradov a opráv chýb v aplikáciách
 • stupeň EKR 7 postupy a princípy optimalizácie aplikácií pre internetové prehliadače
 • stupeň EKR 7 princípy prístupnosti a použiteľnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba technickej dokumentácie a asistenčných nástrojov/manuálov
 • stupeň EKR 7 testovanie vyvinutých aplikácií
 • stupeň EKR 7 rozvíjanie funkcionalít multimediálnych aplikácií
 • stupeň EKR 7 pravidelná aktualizácia aplikácií
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a implementácia vývojových postupov
 • stupeň EKR 7 návrh, implementácia a testovanie zabezpečenia aplikácie
 • stupeň EKR 7 spracovanie grafických prvkov, šablón
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 konzultácie so zákazníkom pri definovaní technických riešení
 • stupeň EKR 7 navrhovanie nástrojov na monitorovanie a správu aplikácií
 • stupeň EKR 7 podpora pre používateľov aplikácie
 • stupeň EKR 7 postupy programovania
  Špecifikácia:
  Desktop stand-alone aplikácií, aplikácií v architektúre klient - server, aplikácií pre webové stránky, mobilné telefóny a tablety.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie