Systémový programátor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Systémový programátor

Systémový programátor navrhuje, programuje a udržiava počítačové programy, aplikácie a riešenia na základe detailnej špecifikácie a vývojových diagramov. Vývoj aplikácie alebo programu vykonáva v zadanom programovacom jazyku, výsledkom čoho je zdrojový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu alebo aplikácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Developer
Junior programátor
Kóder
Programátor analytik
Samostatný programátor
Senior programátor
Vývojár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2512 - Vývojári softvéru
SK ISCO-08 2512001 - Systémový programátor
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Programátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 metódy tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 6 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy testovania softvérov
 • stupeň EKR 6 algoritmy v programovacích jazykoch
 • stupeň EKR 6 paradigmy vývoja softvéru
  Špecifikácia:
  Objektovo-orientované programovanie a pod.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • stupeň EKR 6 postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
 • stupeň EKR 6 metodika na testovanie informačných systémov
  Špecifikácia:
  Unit, funkčné, integračné testy a pod.
 • stupeň EKR 6 metodika modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
  Špecifikácia:
  Unified Modeling Language, CASE a pod.
 • stupeň EKR 6 metodiky získavania a popisu používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
 • stupeň EKR 6 riadiace štruktúry daného programovacie jazyka
  Špecifikácia:
  Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod.
 • stupeň EKR 6 metodika systémovej integrácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 6 príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
 • stupeň EKR 6 participácia na tvorbe návrhového, logického či fyzického modelu informačných systémov
 • stupeň EKR 6 voľba vhodných vývojových nástrojov/prostredia/paradigmy
 • stupeň EKR 6 testovanie implementovaných častí kódu, ladenie a odhaľovanie chýb
 • stupeň EKR 6 refaktorovanie kódu za účelom jeho optimalizácie
 • stupeň EKR 6 použitie overených praktík, implementácia návrhových vzorov
 • stupeň EKR 6 tvorba dokumentácie a anotácia priamo v kóde
 • stupeň EKR 6 pomoc projektovému manažérovi pri plánovaní projektu a sledovaní stavu projektu
 • stupeň EKR 6 identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
 • stupeň EKR 6 príprava vývojových diagramov
  Špecifikácia:
  Popis vstupov/výstupov, logiky programu.
 • stupeň EKR 6 kódovanie, testovanie a ladenie funkčnosti programu
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie a odstraňovanie chýb
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 poskytovanie metodickej podpory a poradenstva používateľom programu
 • stupeň EKR 6 čítanie formálnych špecifikácií modelov informačných systémov
 • stupeň EKR 6 zabezpečenie systému proti nechceným útokom
 • stupeň EKR 6 systémová integrácia rôznych aplikácií (systémov) do jedného celku
 • stupeň EKR 6 zabezpečenie spracovania softvérovej dokumentácie a manuálov na ich aplikáciu a udržiavanie programu
 • stupeň EKR 6 implementácia softvéru/časti softvéru pre platformy v určených programovacích jazykoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie