Systémový programátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Systémový programátor navrhuje, programuje a udržiava počítačové programy, aplikácie a riešenia na základe detailnej špecifikácie a vývojových diagramov. Vývoj aplikácie alebo programu vykonáva v zadanom programovacom jazyku, výsledkom čoho je zdrojový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu alebo aplikácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Developer
Junior programátor
Kóder
Programátor analytik
Samostatný programátor
Senior programátor
Vývojár
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2512 - Vývojári softvéru
SK ISCO-08
2512001 - Systémový programátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Programátor

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
metódy tvorby technickej dokumentácie
6
softvérové prostredie, operačné systémy
6
softvéry pre odborné aplikácie
6
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
6
algoritmy v programovacích jazykoch
6
paradigmy vývoja softvéru
Špecifikácia:
Objektovo-orientované programovanie a pod.
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
6
metodika na testovanie informačných systémov
Špecifikácia:
Unit, funkčné, integračné testy a pod.
6
metodika modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Špecifikácia:
Unified Modeling Language, CASE a pod.
6
metodiky získavania a popisu používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
6
riadiace štruktúry daného programovacie jazyka
Špecifikácia:
Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod.
6
metodika systémovej integrácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
6
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
6
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
6
participácia na tvorbe návrhového, logického či fyzického modelu informačných systémov
6
voľba vhodných vývojových nástrojov/prostredia/paradigmy
6
testovanie implementovaných častí kódu, ladenie a odhaľovanie chýb
6
refaktorovanie kódu za účelom jeho optimalizácie
6
použitie overených praktík, implementácia návrhových vzorov
6
tvorba dokumentácie a anotácia priamo v kóde
6
pomoc projektovému manažérovi pri plánovaní projektu a sledovaní stavu projektu
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
6
príprava vývojových diagramov
Špecifikácia:
Popis vstupov/výstupov, logiky programu.
6
kódovanie, testovanie a ladenie funkčnosti programu
6
vyhľadávanie a odstraňovanie chýb
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
poskytovanie metodickej podpory a poradenstva používateľom programu
6
čítanie formálnych špecifikácií modelov informačných systémov
6
zabezpečenie systému proti nechceným útokom
6
systémová integrácia rôznych aplikácií (systémov) do jedného celku
6
zabezpečenie spracovania softvérovej dokumentácie a manuálov na ich aplikáciu a udržiavanie programu
6
implementácia softvéru/časti softvéru pre platformy v určených programovacích jazykoch
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.