Projektant multimediálnych systémov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Projektant multimediálnych systémov navrhuje a projektuje komplexné audiovizuálne systémy. Vyberá a špecifikuje konkrétne zariadenia pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Projektant audio a video konferenčných systémov
Projektant audiovizuálnych systémov
Projektant ozvučovacej a prezentačnej video techniky
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 23 ods. (1), príloha č. 11
viac...
ISCO-08
2166 - Grafickí a multimediálni dizajnéri
SK ISCO-08
2166002 - Projektant multimediálnych systémov
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Príslušnosť k povolaniu
Dizajnér IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
4
elektronické a číslicové obvody
4
druhy telekomunikačných vedení
4
počítačový hardvér
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
štandardy audio a video multimediálnych formátov
4
zosilňovače, rozbočovače a prevodníky audio a video signálov
4
kodeky na prehrávanie audio a video formátov
4
typy zariadení pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov
4
typy infraštruktúry na prenos audio a video signálov
4
postupy spracovania výkresovej a technickej dokumentácie
4
postupy projektovania audiovizuálnych systémov
4
postupy spracovania audio a video formátov
4
parametre dataprojektorov a veľkoplošných zobrazovacích jednotiek
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
4
aplikácia a správa štandardných komunikačných rozhraní a medzisystémových prevodníkov v elektronických zariadeniach
4
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
4
orientácia v spracovaní audio a video formátov
4
orientácia v parametroch dataprojektorov a veľkoplošných zobrazovacích jednotiek
4
orientácia v parametroch ozvučovacích systémov
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
projektovanie káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry
4
vypracovanie výkresovej a technickej dokumentácie
4
analýza a určenie vonkajších vplyvov
4
meranie elektrických veličín
4
zameranie priestoru a výpočet výkazu výmer použitého materiálu
4
definovanie vhodných komponentov a materiálov na realizáciu projektu
4
orientácia v obslužných programoch pre ovládanie a správu audiovizuálnej techniky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.