Projektant multimediálnych systémov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Projektant multimediálnych systémov

Projektant multimediálnych systémov navrhuje a projektuje komplexné audiovizuálne systémy. Vyberá a špecifikuje konkrétne zariadenia pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Projektant audio a video konferenčných systémov
Projektant audiovizuálnych systémov
Projektant ozvučovacej a prezentačnej video techniky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 23 ods. (1), príloha č. 11

viac...
ISCO-08 2166 - Grafickí a multimediálni dizajnéri
SK ISCO-08 2166002 - Projektant multimediálnych systémov
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Príslušnosť k povolaniu Dizajnér IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 4 elektronické a číslicové obvody
 • stupeň EKR 4 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 4 počítačový hardvér
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 štandardy audio a video multimediálnych formátov
 • stupeň EKR 4 zosilňovače, rozbočovače a prevodníky audio a video signálov
 • stupeň EKR 4 kodeky na prehrávanie audio a video formátov
 • stupeň EKR 4 typy zariadení pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov
 • stupeň EKR 4 typy infraštruktúry na prenos audio a video signálov
 • stupeň EKR 4 postupy spracovania výkresovej a technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 postupy projektovania audiovizuálnych systémov
 • stupeň EKR 4 postupy spracovania audio a video formátov
 • stupeň EKR 4 parametre dataprojektorov a veľkoplošných zobrazovacích jednotiek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 4 aplikácia a správa štandardných komunikačných rozhraní a medzisystémových prevodníkov v elektronických zariadeniach
 • stupeň EKR 4 spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 4 orientácia v spracovaní audio a video formátov
 • stupeň EKR 4 orientácia v parametroch dataprojektorov a veľkoplošných zobrazovacích jednotiek
 • stupeň EKR 4 orientácia v parametroch ozvučovacích systémov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 projektovanie káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 vypracovanie výkresovej a technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 analýza a určenie vonkajších vplyvov
 • stupeň EKR 4 meranie elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 zameranie priestoru a výpočet výkazu výmer použitého materiálu
 • stupeň EKR 4 definovanie vhodných komponentov a materiálov na realizáciu projektu
 • stupeň EKR 4 orientácia v obslužných programoch pre ovládanie a správu audiovizuálnej techniky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie