Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry riadi činnosti na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti pozemných komunikácií. Koordinuje a kontroluje prevádzku, výkon údržby a stav zjazdnosti pozemných komunikácií. Pracuje v režime nepretržitej prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119006 - Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

Kompetencie

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
činnosti v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Spôsoby prevádzky a údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného stavu. Spôsoby zabezpečenia zjazdnosti vozoviek, vrátane technologických postupov zimnej údržby na zabezpečenie zjazdnosti pozemných komunikácií v zimnom období.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Špecifikácia:
Najmä zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry
4
postupy zabezpečovania a kontroly prevádzky a údržby pozemných komunikácií
4
predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
Špecifikácia:
Predpisy upravujúce informačný systém v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, činnosti a povinnosti dispečera v rámci dispečersko-spravodajskej služby.
4
postupy a spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Spôsoby zabezpečenia uzávierok ciest, riešenia dopravných nehôd a pod.
4
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie prevádzkovej dokumentácie
Špecifikácia:
Vedenie prevádzkových záznamov o výkone údržby pozemných komunikácií, dokumentácie o priebehu služby a o mimoriadnych udalostiach, vedenie dispečersko-spravodajského denníka.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Zabezpečovanie a koordinácia výkonu údržby pozemných komunikácií, kontrola ich zjazdnosti, dopravného značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia. Zabezpečovanie odstraňovania prekážok v zjazdnosti pozemných komunikácií, spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami v zimnom období.
4
koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Pri uzávierkach ciest, dopravných nehodách a pod.
4
spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.