Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry

Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry riadi činnosti na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti pozemných komunikácií. Koordinuje a kontroluje prevádzku, výkon údržby a stav zjazdnosti pozemných komunikácií. Pracuje v režime nepretržitej prevádzky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119006 - Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Technik cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 činnosti v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Spôsoby prevádzky a údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného stavu. Spôsoby zabezpečenia zjazdnosti vozoviek, vrátane technologických postupov zimnej údržby na zabezpečenie zjazdnosti pozemných komunikácií v zimnom období.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
  Špecifikácia:
  Najmä zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 4 predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 postupy zabezpečovania a kontroly prevádzky a údržby pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 4 predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
  Špecifikácia:
  Predpisy upravujúce informačný systém v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, činnosti a povinnosti dispečera v rámci dispečersko-spravodajskej služby.
 • stupeň EKR 4 postupy a spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Spôsoby zabezpečenia uzávierok ciest, riešenia dopravných nehôd a pod.
 • stupeň EKR 4 spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovanie prevádzkovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Vedenie prevádzkových záznamov o výkone údržby pozemných komunikácií, dokumentácie o priebehu služby a o mimoriadnych udalostiach, vedenie dispečersko-spravodajského denníka.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie a koordinácia výkonu údržby pozemných komunikácií, kontrola ich zjazdnosti, dopravného značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia. Zabezpečovanie odstraňovania prekážok v zjazdnosti pozemných komunikácií, spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami v zimnom období.
 • stupeň EKR 4 koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Pri uzávierkach ciest, dopravných nehodách a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie