Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách zodpovedá za vývoj a výskum v oblasti IT a/alebo komunikačných technológií. Zodpovedá za efektívnu implementáciu nových produktov, riešení a propozícií v oblasti IT a telekomunikácií a za dodržiavanie bezpečnostných štandardov. Sleduje nové trendy v oblasti vývoja informačných technológií a telekomunikácií, ktoré implementuje do praxe. Riadi tím špecialistov vo výskume a vývoji.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
SKKR
8
EKR
8
ISCED
864
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1223 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
SK ISCO-08
1223003 - Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti výskumu a vývoja

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy tvorby technickej dokumentácie
8
softvéry pre odborné aplikácie
8
ekonomika podnikateľského subjektu
8
manažment pre stredných manažérov
8
telekomunikačný manažment
8
zásady vedenia pracovného kolektívu
8
postupy a metódy vedenia porád
8
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
8
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
8
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
8
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
8
druhy telekomunikačných vedení
8
telekomunikačná technika
8
rádiokomunikačná technika
8
technická prevádzka telekomunikácií
8
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
8
testovacie a diagnostické prístroje
8
mikrovlnná technika
8
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
8
informatika
8
softvérové prostredie, operačné systémy
8
vlastnosti informačných systémov
8
analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
8
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
8
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
8
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
8
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
8
právne predpisy a pojmy v oblasti autorského práva
8

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
8
stanovovanie harmonogramu prác a ich organizácia v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov v organizácii
8
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
8
riadenie kontrol technických parametrov spojovacích zariadení, prenosových zariadení alebo diaľkových káblov a telekomunikačnej prevádzky
8
riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
8
stanovovanie technického rozvoja riadiacich technologických systémov a nastavovanie parametrov ich optimálnej prevádzky
8
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
8
analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
8
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
8
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
8
analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
8
navrhovanie a vypracovanie hardvérových štúdií a technických analýz problémov systémov informačnej techniky
8
riadenie tvorby dokumentácie podľa požiadaviek iso
8
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
8
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
8
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
8
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
8
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
8
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
8
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky informačných technológií
8
spracovanie nových systémových požiadaviek a koncepcií spoločnosti v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov
8
spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
8
spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
8
autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
8
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
8
sledovanie taktiky budúcich súperov a ich analýza
8
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
8

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa