Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách zodpovedá za vývoj a výskum v oblasti IT a/alebo komunikačných technológií. Zodpovedá za efektívnu implementáciu nových produktov, riešení a propozícií v oblasti IT a telekomunikácií a za dodržiavanie bezpečnostných štandardov. Sleduje nové trendy v oblasti vývoja informačných technológií a telekomunikácií, ktoré implementuje do praxe. Riadi tím špecialistov vo výskume a vývoji.

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR 8
EKR 8
ISCED 864
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1223 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
SK ISCO-08 1223003 - Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti výskumu a vývoja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 8 metódy tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 8 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 8 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 8 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 8 telekomunikačný manažment
 • stupeň EKR 8 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 8 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 8 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 8 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 8 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 8 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 8 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 8 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 8 rádiokomunikačná technika
 • stupeň EKR 8 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 8 právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 8 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 8 mikrovlnná technika
 • stupeň EKR 8 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
 • stupeň EKR 8 informatika
 • stupeň EKR 8 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 8 vlastnosti informačných systémov
 • stupeň EKR 8 analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
 • stupeň EKR 8 zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
 • stupeň EKR 8 zásady, metódy a postupy testovania softvérov
 • stupeň EKR 8 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 8 trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
 • stupeň EKR 8 právne predpisy a pojmy v oblasti autorského práva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 8 analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 8 stanovovanie harmonogramu prác a ich organizácia v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov v organizácii
 • stupeň EKR 8 posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
 • stupeň EKR 8 riadenie kontrol technických parametrov spojovacích zariadení, prenosových zariadení alebo diaľkových káblov a telekomunikačnej prevádzky
 • stupeň EKR 8 riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
 • stupeň EKR 8 stanovovanie technického rozvoja riadiacich technologických systémov a nastavovanie parametrov ich optimálnej prevádzky
 • stupeň EKR 8 príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
 • stupeň EKR 8 analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
 • stupeň EKR 8 vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
 • stupeň EKR 8 analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
 • stupeň EKR 8 analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
 • stupeň EKR 8 navrhovanie a vypracovanie hardvérových štúdií a technických analýz problémov systémov informačnej techniky
 • stupeň EKR 8 riadenie tvorby dokumentácie podľa požiadaviek iso
 • stupeň EKR 8 koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
 • stupeň EKR 8 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 8 riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 8 riadenie časového priebehu interného/externého projektu
 • stupeň EKR 8 riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
 • stupeň EKR 8 kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
 • stupeň EKR 8 spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky informačných technológií
 • stupeň EKR 8 spracovanie nových systémových požiadaviek a koncepcií spoločnosti v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov
 • stupeň EKR 8 spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
 • stupeň EKR 8 spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
 • stupeň EKR 8 autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 8 stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 8 sledovanie taktiky budúcich súperov a ich analýza
 • stupeň EKR 8 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie