Pracovník čerpacej stanice

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník čerpacej stanice

Pracovník čerpacej stanice obsluhuje zákazníkov na pokladni, predajnej ploche a v areáli čerpacej stanice. Poskytuje tiež servis zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc a reaguje na ich požiadavky (napr. pomoc hendikepovaným zákazníkom s nákupom pohonných hmôt, kontrola tlaku v pneumatikách a pod.). Dopĺňa tovar a kontroluje jeho kvalitu. Chráni tovar pred znehodnotením, poškodením a krádežou. Vykonáva bezhotovostné a hotovostné platby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Pumpár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5245 - Pracovníci čerpacích staníc
SK ISCO-08 5245000 - Pracovník čerpacej stanice
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Predavač v obchode

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 3 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy inventarizácie
 • stupeň EKR 3 metódy optimalizácie skladových zásob
 • stupeň EKR 3 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 3 metódy evidencie
 • stupeň EKR 3 zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
 • stupeň EKR 3 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 udržiavanie čistoty a poriadku vyloženého tovaru
 • stupeň EKR 3 dokladanie tovaru do regálov a stojanov v predajni
 • stupeň EKR 3 kontrola dátumov spotreby tovaru a prípadné sťahovanie tovaru z predaja
 • stupeň EKR 3 úprava a aranžovanie tovaru v predajných a výkladných priestoroch
 • stupeň EKR 3 príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
 • stupeň EKR 3 inventarizácia tovaru v predajni
 • stupeň EKR 3 overovanie cien vystaveného tovaru
 • stupeň EKR 3 evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
 • stupeň EKR 3 plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
 • stupeň EKR 3 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom
 • stupeň EKR 3 prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
 • stupeň EKR 3 predaj doplnkového tovaru a cenín
 • stupeň EKR 3 poskytovanie špecializovaných služieb zákazníkom
  Špecifikácia:
  pomoc pri nákupe pohonných hmôt, kontrola tlaku v pneumatikách, výmena žiaroviek a pod.
 • stupeň EKR 3 kontrola stojanov pred zahájením prevádzkových hodín
 • stupeň EKR 3 uzávierka pokladne
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie inventúry
 • stupeň EKR 3 spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
 • stupeň EKR 3 kontrola disponibilných pohonných hmôt
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 vedenie záznamov o stave hotovosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o poučení o práci s elektronickými registračnými pokladnicami v zmysle vyhlášky MF SR č.55/94 Z.z., vyhlášky MF SR č.59/95 Z.z. a vyhlášky MF SR č.353/96 Z.z.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie