Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike

Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike riadi a kontroluje technické a technologické procesy týkajúce sa výroby a distribúcie elektrickej energie. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov, organizuje a koordinuje prevádzku alebo jej technické zabezpečenie, a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, právnych predpisov a interných noriem.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321017 - Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Manažér v energetike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 elektrické siete
 • stupeň EKR 7 elektroenergetika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, Zákon č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 predpisy a technické normy v energetike
 • stupeň EKR 7 elektrická stanica
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
  Špecifikácia:
  Zásady prevádzkovej kontroly.
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Metódy environmentálnej kontroly. Právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia
  Špecifikácia:
  V elektroenergetike.
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie projektového tímu v oblasti a projektovej činnosti v energetike
 • stupeň EKR 7 riadenie pracovníkov v elektroenergetických prevádzkach
  Špecifikácia:
  Riadenie prevádzok prenosu a distribúcie elektrickej energie (napr. energetických výrobných, prevádzkových alebo montážnych úsekov). Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v elektroenergetike
  Špecifikácia:
  Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám na pracoviskách napr. v prenose a distribúcii elektrickej energie. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektroenergetike
  Špecifikácia:
  Napr. v procese prenosu a distribúcie elektrickej energie.
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola technických a technologických procesov v elektroenergetike
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie v elektroenergetike
 • stupeň EKR 7 orientácia v technickej dokumentácii a normách v elektroenergetike
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technických podkladov a návrhov vnútorných predpisov a poriadkov v elektroenergetike
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových predpisov a noriem v elektroenergetike
  Špecifikácia:
  V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi, v oblasti ochrany životného prostredia a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavovanie operatívnych plánov a rozpočtov v elektroenergetike
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri tvorbe plánov prenosu a distribúcie elektrickej energie, Koordinácia operatívnych plánov prenosu a distribúcie energie a ďalšími útvarmi organizácie.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie podkladov na modernizáciu a realizáciu investícií
  Špecifikácia:
  V elektroenergetike.
 • stupeň EKR 7 organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovávaní príslušnej dokumentácie v elektroenergetike
  Špecifikácia:
  Napr. pri vypracovávaní prevádzkovej dokumentácie napr. v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie, technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 organizácia a koordinácia prevádzky a jej technického zabezpečenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie