Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike riadi a kontroluje technické a technologické procesy týkajúce sa výroby a distribúcie elektrickej energie. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov, organizuje a koordinuje prevádzku alebo jej technické zabezpečenie, a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, právnych predpisov a interných noriem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321017 - Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v energetike

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Špecifikácia:
Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
7
elektrické siete
7
elektroenergetika
7
právne predpisy a pojmy v energetike
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, Zákon č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
predpisy a technické normy v energetike
7
elektrická stanica
7
matematické a štatistické metódy
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Špecifikácia:
Zásady prevádzkovej kontroly.
7
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Metódy environmentálnej kontroly. Právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
7
zdroje a premena energie
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
7
technická dokumentácia
Špecifikácia:
V elektroenergetike.
7
postupy finančného plánovania
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
projektový manažment
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie projektového tímu v oblasti a projektovej činnosti v energetike
7
riadenie pracovníkov v elektroenergetických prevádzkach
Špecifikácia:
Riadenie prevádzok prenosu a distribúcie elektrickej energie (napr. energetických výrobných, prevádzkových alebo montážnych úsekov). Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v elektroenergetike
Špecifikácia:
Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám na pracoviskách napr. v prenose a distribúcii elektrickej energie. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektroenergetike
Špecifikácia:
Napr. v procese prenosu a distribúcie elektrickej energie.
7
riadenie a kontrola technických a technologických procesov v elektroenergetike
7
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie v elektroenergetike
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v elektroenergetike
7
spracovávanie technických podkladov a návrhov vnútorných predpisov a poriadkov v elektroenergetike
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových predpisov a noriem v elektroenergetike
Špecifikácia:
V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi, v oblasti ochrany životného prostredia a pod.
7
zostavovanie operatívnych plánov a rozpočtov v elektroenergetike
Špecifikácia:
Spolupráca pri tvorbe plánov prenosu a distribúcie elektrickej energie, Koordinácia operatívnych plánov prenosu a distribúcie energie a ďalšími útvarmi organizácie.
7
navrhovanie podkladov na modernizáciu a realizáciu investícií
Špecifikácia:
V elektroenergetike.
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
7
riadenie prác pri vypracovávaní príslušnej dokumentácie v elektroenergetike
Špecifikácia:
Napr. pri vypracovávaní prevádzkovej dokumentácie napr. v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie, technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy a pod.
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
organizácia a koordinácia prevádzky a jej technického zabezpečenia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.