Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike

Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v oblasti výroby tepla, vrátane rozvodu tepla. Pripravuje podklady do plánu výroby a výrobných nákladov, zabezpečuje ich kontrolu a plnenie. Navrhuje a pripravuje podklady na modernizáciu a realizáciu investícií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321016 - Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Manažér v energetike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  Zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka. Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 7 zásady prevádzkovej kontroly
  Špecifikácia:
  V tepelnej energetike.
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
  Špecifikácia:
  Zdroje výroby elektrickej energie: uhlie, plyn alebo maz. Parný cyklus. Proces premeny.
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 metódy environmentálnej kontroly
 • stupeň EKR 7 príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
 • stupeň EKR 7 technické normy v teplárenstve
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
  Špecifikácia:
  Prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v tepelnej elektrárni a pod.
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia v teplárenstve
 • stupeň EKR 7 technologické procesy výroby tepla
  Špecifikácia:
  Vrátane technologickej pary.
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy súvisiace s tepelnou energetikou
  Špecifikácia:
  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy výroby, normovania práce a pracovného výkonu
  Špecifikácia:
  Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
 • stupeň EKR 7 možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie výrobných celkov v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Napr. riadenie technologického úseku výroby tepla a elektrickej energie. Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v teplárenstve
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v teplárenstve
 • stupeň EKR 7 zostavovanie operatívnych plánov výroby tepla a elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovávaní príslušnej dokumentácie súvisiacej s tepelnou energetikou
  Špecifikácia:
  Napr. pri vypracovávaní prevádzkovej dokumentácie výroby tepla a elektrickej energie, technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy a pod.
 • stupeň EKR 7 organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie
  Špecifikácia:
  Koordinácia operatívnych plánov výroby tepla a elektrickej energie s ostatnými útvarmi organizácie. Koordinácia výroby tepla a elektrickej energie s ostatnými útvarmi organizácie.
 • stupeň EKR 7 riadenie normotvornej činnosti v organizácii výroby tepla a elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri tvorbe plánov výroby tepla a elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 spracovávanie prevádzkových, obchodných a finančných plánov výrobných celkov v tepelnej elektrárni v rámci jej riadenia
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technických podkladov a návrhov vnútorných predpisov a poriadkov v tepelnej energetike
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových predpisov a noriem v tepelnej energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi v tepelnej energetike
 • stupeň EKR 7 navrhovanie podkladov na modernizáciu a realizáciu investícií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
 • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie