Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v oblasti výroby tepla, vrátane rozvodu tepla. Pripravuje podklady do plánu výroby a výrobných nákladov, zabezpečuje ich kontrolu a plnenie. Navrhuje a pripravuje podklady na modernizáciu a realizáciu investícií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321016 - Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v energetike

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
Špecifikácia:
Zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka. Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
7
metódy a postupy kontroly v energetike
7
zásady prevádzkovej kontroly
Špecifikácia:
V tepelnej energetike.
7
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
7
zdroje a premena energie
Špecifikácia:
Zdroje výroby elektrickej energie: uhlie, plyn alebo maz. Parný cyklus. Proces premeny.
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
7
metódy environmentálnej kontroly
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
7
technické normy v teplárenstve
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
Špecifikácia:
Prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v tepelnej elektrárni a pod.
7
technická dokumentácia v teplárenstve
7
technologické procesy výroby tepla
Špecifikácia:
Vrátane technologickej pary.
7
postupy finančného plánovania
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
manažment pre top manažérov
7
matematické a štatistické metódy
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s tepelnou energetikou
Špecifikácia:
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a pod.
7
postupy a metódy výroby, normovania práce a pracovného výkonu
Špecifikácia:
Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie výrobných celkov v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Napr. riadenie technologického úseku výroby tepla a elektrickej energie. Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v teplárenstve
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v teplárenstve
7
zostavovanie operatívnych plánov výroby tepla a elektrickej energie
7
riadenie prác pri vypracovávaní príslušnej dokumentácie súvisiacej s tepelnou energetikou
Špecifikácia:
Napr. pri vypracovávaní prevádzkovej dokumentácie výroby tepla a elektrickej energie, technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy a pod.
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
7
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie
Špecifikácia:
Koordinácia operatívnych plánov výroby tepla a elektrickej energie s ostatnými útvarmi organizácie. Koordinácia výroby tepla a elektrickej energie s ostatnými útvarmi organizácie.
7
riadenie normotvornej činnosti v organizácii výroby tepla a elektrickej energie
7
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby
7
spolupráca pri tvorbe plánov výroby tepla a elektrickej energie
7
spracovávanie prevádzkových, obchodných a finančných plánov výrobných celkov v tepelnej elektrárni v rámci jej riadenia
7
spracovávanie technických podkladov a návrhov vnútorných predpisov a poriadkov v tepelnej energetike
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových predpisov a noriem v tepelnej energetike
Špecifikácia:
V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi v tepelnej energetike
7
navrhovanie podkladov na modernizáciu a realizáciu investícií
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
  • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.