Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve

Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosti organizačnej jednotky. Podieľa sa na príprave, monitorovaní a kontrole rozpočtu plynárenskej organizačnej jednotky s cieľom neprekročenia plánovaných nákladov. Navrhuje a pripravuje podklady pre modernizáciu a realizáciu investícií v plynárenstve. Zodpovedá za riadenie vývoja stratégie a politiky pre oblasť nákupu a skladovania plynu, vývoja štandardnej zmluvnej štruktúry a zmluvných prvkov, negociáciu nákupných a skladovacích zmlúv. Zodpovedá za bezpečnosť dodávok plynu, optimalizáciu portfólia zdrojov, za akvizíciu nových partnerov a za predaj plynu na medzinárodnom trhu s plynom vrátane cenových ponúk.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321015 - Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Manažér v energetike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Technické pravidlá plynu (TPP), slovenské technické normy (STN), podnikové technické normy (PTN).
 • stupeň EKR 7 informačný systém v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ďalších zariadení.
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy výroby, normovania práce a pracovného výkonu
  Špecifikácia:
  Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
 • stupeň EKR 7 možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly záznamov z preventívnej a korektívnej údržby, revíznych správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, poprípade z úradných skúšok.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
  Špecifikácia:
  Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny v plynárenstve
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch a technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v prevádzke plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v prevádzke plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovávaní internej dokumentácie, súvisiacej s prevádzkou plynárenských zariadení.
 • stupeň EKR 7 organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi v tepelnej energetike
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 spracovanie technických podkladov, návrhov interných predpisov a poriadkov súvisiacich s prevádzkou plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie
  Špecifikácia:
  Koordinácia operatívnych plánov prevádzkovania plynárenských zariadení s ďalšími útvarmi organizácie.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem
 • stupeň EKR 7 implementácia predpisov a technických noriem v oblasti prevádzky plynárenských zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie