Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosti organizačnej jednotky. Podieľa sa na príprave, monitorovaní a kontrole rozpočtu plynárenskej organizačnej jednotky s cieľom neprekročenia plánovaných nákladov. Navrhuje a pripravuje podklady pre modernizáciu a realizáciu investícií v plynárenstve. Zodpovedá za riadenie vývoja stratégie a politiky pre oblasť nákupu a skladovania plynu, vývoja štandardnej zmluvnej štruktúry a zmluvných prvkov, negociáciu nákupných a skladovacích zmlúv. Zodpovedá za bezpečnosť dodávok plynu, optimalizáciu portfólia zdrojov, za akvizíciu nových partnerov a za predaj plynu na medzinárodnom trhu s plynom vrátane cenových ponúk.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321015 - Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v energetike

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
Špecifikácia:
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
7
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke plynárenských zariadení
7
predpisy a technické normy v plynárenstve
Špecifikácia:
Technické pravidlá plynu (TPP), slovenské technické normy (STN), podnikové technické normy (PTN).
7
informačný systém v plynárenstve
Špecifikácia:
Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Špecifikácia:
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
7
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ďalších zariadení.
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
manažment pre top manažérov
7
postupy finančného plánovania
7
matematické a štatistické metódy
7
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
7
postupy a metódy výroby, normovania práce a pracovného výkonu
Špecifikácia:
Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
7
kontrola plnenia plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Špecifikácia:
Vrátane kontroly záznamov z preventívnej a korektívnej údržby, revíznych správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, poprípade z úradných skúšok.
7
posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
Špecifikácia:
Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
7
kontrola dodržiavania právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny v plynárenstve
7
orientácia v predpisoch a technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v prevádzke plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v prevádzke plynárenských zariadení
7
riadenie prác pri vypracovávaní internej dokumentácie, súvisiacej s prevádzkou plynárenských zariadení.
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv plynárenských zariadení
7
kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi v tepelnej energetike
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spracovanie technických podkladov, návrhov interných predpisov a poriadkov súvisiacich s prevádzkou plynárenských zariadení
7
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie
Špecifikácia:
Koordinácia operatívnych plánov prevádzkovania plynárenských zariadení s ďalšími útvarmi organizácie.
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem
7
implementácia predpisov a technických noriem v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.