Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti likvidácie poistných udalostí. Pripravuje návrhy metodických pokynov a zodpovedá za zavedenie schválených metodických postupov do likvidačnej praxe a ich dodržiavanie. Sleduje štatistický vývoj škodových priebehov, vyhodnocuje príčiny a navrhuje opatrenia na udržanie priaznivého alebo zlepšenie nepriaznivého vývoja škodového priebehu. Spolupracuje so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Likvidátor poistných udalostí - senior
Pracovník likvidácie poistných udalostí - senior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413012 - Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
 • stupeň EKR 7 metódy zaistenia v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 rezervy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 solventnosť v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  schopnosť plniť záväzky z aktuálneho portfólia poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
 • stupeň EKR 7 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spolupráca so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení
  Špecifikácia:
  pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení
 • stupeň EKR 7 likvidácia poistných udalostí daného druhu v rozsahu priznanej licencie
 • stupeň EKR 7 revízia zlikvidovaných poistných udalostí v rozsahu priznanej licencie
 • stupeň EKR 7 posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických prehliadok u daných druhov poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržovania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 analýza škodových priebehov
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie metodiky likvidácie poistných udalostí
  Špecifikácia:
  zodpovednosť za vedenie schválených metodických postupov do likvidačnej praxe a za ich dodržiavanie
 • stupeň EKR 7 určovanie výšky poistného plnenia
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie