Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti riadenia rizík v poisťovníctve. Koordinuje aktivity manažmentu rizika v poisťovni, aktívne napomáha formovaniu procesu manažmentu rizika naprieč celou poisťovňou. Spolupracuje s predstavenstvom pri formulovaní stratégie manažmentu rizík poisťovne. Je zodpovedný za implementáciu písomných koncepcií a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek pre funkciu manažmentu rizika. Validuje výsledky kvantifikácie kapitálových požiadaviek a solventnosti za poisťovňu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Manažér rizika senior
Risk Manager senior
Špecialista pre riadenie rizika v poisťovníctve
Špecialista risk manažmentu v poisťovníctve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413013 - Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
motivovanie ľudí
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zákon o účtovníctve a základné IAS/IFRS využívané pre technické oblasti v poisťovni
7
matematická analýza
7
variačná analýza
7
metódy identifikácie a hodnotenia rizík, ktorým je poisťovňa vystavená
7
metódy kvantifikácie rizikového kapitálu
7
metódy výpočtu technických rezerv poisťovne
7
princípy a techniky zaistenia rizík
7
finančné nástroje a ich trhovo konzistentné oceňovanie
7
anglický jazyk - odborná aj všeobecná terminológia
7
lineárna algebra
7
numerické analýzy
7
stochastický kalkulus
7
teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
7
teória rozhodovania
7
korelačná a regresná analýza
7
stochastické procesy v poistení a finančníctve
7
modelovanie časových radov
7
poistné produkty a ich oceňovanie
7
právne predpisy v oblasti poisťovníctva
Špecifikácia:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
aktuárska matematika
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spracovanie komplexných výkazov vyžadovaných právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
7
interpretácia finančných výkazov
7
vysvetlenie zmien v rizikovom profile poisťovne na základe variačnej analýzy
7
určenie vplyvu manažmentu rizika na business model poisťovne
7
identifikovanie rizík jednotlivých poistných produktov a ich analytické hodnotenie
7
práca s databázami
7
analýza dát
Špecifikácia:
s cieľom kvantifikácie rizík
7
koordinácia činnosti v oblasti riadenia rizík
7
implementácia písomných koncepcií
7
sledovanie dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti manažmentu rizika
7
overovanie výsledkov kvantifikácie kapitálových požiadaviek a solventnosti za poisťovňu
7
tvorba metodiky v oblasti kvantifikácie vybraných rizík
7
monitoring a posudzovanie rizík v poisťovníctve
7
príprava odborných podkladov
Špecifikácia:
ORSA a pod.
7
zabezpečovanie predpísaných reportov poisťovne
Špecifikácia:
v oblasti manažmentu rizika voči dohľadu a iným subjektom
7
komunikácia s top manažmentom poisťovne ohľadom zložitých problémov z oblasti manažmentu rizika
Špecifikácia:
s cieľom upozorňovať na riziká, ktorým je poisťovňa vystavená
7
kvantifikácia kapitálových požiadaviek pre jednotlivé riziká a ich agregácia na účel výpočtu rizikového kapitálu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o plnej kvalifikácii od CERA (The Chartered Enterprise Risk Actuary)
  • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od AAE (The Actuarial Association of Europe)
  • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od IAA (The International Actuarial Association)
  • Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.