Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre upisovanie a hodnotenie poistných rizík spracováva poistné zmluvy komplexného charakteru a vykonáva ich poistno-technickú kontrolu a ich zmeny. Posudzuje a oceňuje zložité prípady vybraných poistných rizík. Posudzuje stupeň rizikovosti klienta a stanovuje podmienky poistenia, najmä výluky, osobitné a iné dojednania a s tým súvisiacu úpravu sadzieb a spoluúčastí.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Oceňovateľ poistného rizika
Špecialista oceňovania poistných rizík
Underwriter - senior
Upisovateľ poistných rizík - senior
Upisovateľ technických rizík - senior
Upisovateľ zdravotných rizík - senior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
viac...
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413011 - Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
poistná matematika
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
rezervy v poisťovníctve
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
prijímanie alebo zamietanie návrhov poistných zmlúv podľa základných poisťovacích štandardov
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
spracovávanie metodiky na posudzovanie poistných rizík
7
posudzovanie prijateľnosti poistných rizík
7
komplexné posudzovanie poistných zmlúv zjednaných obchodnými zástupcami s dôrazom na posúdenie skutočností rozhodujúcich na zabezpečenie rizík
7
analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
7
navrhovanie úprav sadzieb poistného
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
7
oceňovanie zložitých prípadov vybraných poistných rizík
7
metodická a poradenská činnosť v oblasti poisťovníctva
Špecifikácia:
v oblasti posudzovania a oceňovania poistných rizík
7
spracovanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.