Špecialista pre zaistenie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre zaistenie koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti pasívneho aj aktívneho zaistenia. Vypracováva podklady pre zaistné zmluvy, komunikuje so zaisťovateľmi, analyzuje zaistné zmluvy/programy. Vypracováva a vyhodnocuje štatistické a účtovné sledovania pasívneho a aktívneho zaistenia. Venuje sa zvereným obchodným prípadom spadajúcim pod oddelenie zaistenia a zabezpečeniu administratívnych a dokumentačných činností týkajúcich sa zaistenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Samostatný disponent zaistenia
Špecialista zaistenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413010 - Špecialista pre zaistenie
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
rezervy v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
poistná matematika
6
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
6
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
6
poistné / zaistné produkty
7
postupy pri uzatváraní zaistných zmlúv
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie zaistného
7
zaistenie ako špecifická forma poistenia, metódy a typy zaistenia
Špecifikácia:
diverzifikácia, transfer rizika obligatórne a fakultatívne zaistenie proporcionálne a neproporcionálne zaistenie
7
právne predpisy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti práce
7
základy štatistiky
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
7
tvorba kalkulácií na zabezpečenie poisťovne
7
analýza vplyvov zaistenia poisťovní na ekonomiku spoločnosti
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
6
sledovanie efektívnosti jednotlivých druhov zaistenia a vypracovanie návrhov na ich zmenu
7
spracovávanie štatistických prehľadov pre potreby predstavenstva poisťovne a pre potreby zaisťovateľov
7
sledovanie kumulácie poistných rizík zaistených u zaisťovateľov
7
kvartálne poistné, škodové a iné bordrá, škodové hlásenia (Loss Advice), resp. rôzne iné výkazy pre zaisťovateľov
7
vypracovanie podkladov pre zaistné zmluvy, posúdenie návrhov zaistných zmlúv
Špecifikácia:
analýza zaistných zmlúv a programov
7
vypracovanie návrhov na zaistenie nových poistných produktov
7
vyúčtovanie zaistenia za celú poisťovňu
7
vydávanie príkazov na vykonanie platieb za zaistenie, vyúčtovanie fakultatívneho zaistenia
7
komunikácia a spolupráca so zaisťovateľmi poisťovne
7
konzultačná činnosť pre odborné útvary poisťovne
7
príprava programu a rokovaní s odbornými útvarmi poisťovne
7
štatistické a účtovné vyhodnocovanie zaistenia
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.