Špecialista pre bankopoistenie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre bankopoistenie koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti bankopoistenia, a to činnosti spojené so zavádzaním a koordinovaním predaja produktov bankopoistenia v sieti banky/poisťovne. Tvorí návrhy procesov a predpisov na spoluprácu s bankou/poisťovňou, podieľa sa na tvorbe produktov bankopoistenia, na príprave produktových metodík a tlačových materiálov a zabezpečuje vytvorenie administratívnych postupov na predaj produktov bankopoistenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Bankassurance Manager
Koordinátor bankopoistenia senior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413009 - Špecialista pre bankopoistenie
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
tímová práca
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
produkty v poisťovníctve
7
bankovníctvo a bankové služby
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
postupy a psychológia predaja poistných produktov
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
investičné bankovníctvo
7
solventnosť v poisťovníctve
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
produkty v bankovníctve
7
postupy a psychológia predaja bankových produktov
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
zásady tvorby koncepčných a metodických materiálov v oblasti bankopoistenia
7
právne predpisy v poisťovníctve a v bankovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 Z. z. z o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
7
pravidlá ochrany osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba variantov, ponúk programov poistnej ochrany
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
zhromažďovanie a spracovávanie informácií o nasýtenosti trhu v danej lokalite
Špecifikácia:
prieskum trhu
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
zostavovanie a výpočty individuálnych programov poistnej ochrany
7
analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
7
spracovávanie metodiky na posudzovanie poistných rizík
7
využívanie nástrojov koučingu
7
zavádzanie nových produktov bankopoistenia do predaja poisťovne/banky
7
tvorba tlačových materiálov v oblasti bankopoistenia
7
informovanie zamestnancov banky/poisťovne o nových produktoch bankopoistenia
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
koordinácia spolupráce s ďalšími útvarmi banky/poisťovne s cieľom predaja produktov bankopoistenia
7
implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov predaja produktov bankopoistenia
7
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti zavedenia nových produktov bankopoistenia
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
lektorská činnosť v oblasti bankopoistenia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.