Špecialista pre bankopoistenie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre bankopoistenie

Špecialista pre bankopoistenie koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti bankopoistenia, a to činnosti spojené so zavádzaním a koordinovaním predaja produktov bankopoistenia v sieti banky/poisťovne. Tvorí návrhy procesov a predpisov na spoluprácu s bankou/poisťovňou, podieľa sa na tvorbe produktov bankopoistenia, na príprave produktových metodík a tlačových materiálov a zabezpečuje vytvorenie administratívnych postupov na predaj produktov bankopoistenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Bankassurance Manager
Koordinátor bankopoistenia senior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413009 - Špecialista pre bankopoistenie
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
 • stupeň EKR 7 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 postupy a psychológia predaja poistných produktov
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 solventnosť v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 produkty v bankovníctve
 • stupeň EKR 7 postupy a psychológia predaja bankových produktov
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby koncepčných a metodických materiálov v oblasti bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v poisťovníctve a v bankovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 Z. z. z o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
 • stupeň EKR 7 pravidlá ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba variantov, ponúk programov poistnej ochrany
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
 • stupeň EKR 7 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a spracovávanie informácií o nasýtenosti trhu v danej lokalite
  Špecifikácia:
  prieskum trhu
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 7 zostavovanie a výpočty individuálnych programov poistnej ochrany
 • stupeň EKR 7 analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
 • stupeň EKR 7 vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
 • stupeň EKR 7 spracovávanie metodiky na posudzovanie poistných rizík
 • stupeň EKR 7 využívanie nástrojov koučingu
 • stupeň EKR 7 zavádzanie nových produktov bankopoistenia do predaja poisťovne/banky
 • stupeň EKR 7 tvorba tlačových materiálov v oblasti bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 informovanie zamestnancov banky/poisťovne o nových produktoch bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími útvarmi banky/poisťovne s cieľom predaja produktov bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov predaja produktov bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti zavedenia nových produktov bankopoistenia
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 lektorská činnosť v oblasti bankopoistenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie