Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality vo výrobnom procese. Koordinuje činnosti v oblasti riadenia kvality procesov vo výrobe nábytku. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe nábytku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Inžinier riadenia kvality vo výrobe nábytku
Manažér kvality vo výrobe nábytku
Quality Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141017 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Špecifikácia:
Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
7
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
7
manažment kvality
Špecifikácia:
Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality vo výrobe nábytku.
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
priemyselná ekológia
7
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
normy a normatívy vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
7
ekonomika a riadenie vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
7
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Špecifikácia:
Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
7
typológia nábytku
Špecifikácia:
Druhy nábytku, jeho časti a názvoslovie podľa platných noriem.
5
konštrukcia nábytku
5
postupy výroby a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii
Špecifikácia:
Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
7
plánovanie, riadenie a kontrola kvality procesu výroby nábytku
Špecifikácia:
Vypracovávanie plánov kontroly kvality vo výrobe nábytku a pod.
7
zavádzanie systému kvality vo výroby nábytku
Špecifikácia:
Spracovávanie návrhov technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality vo výrobe nábytku. Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
7
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Sledovanie parametrov kvality vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe nábytku.
7
analýzy procesu riadenia kvality
Špecifikácia:
Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.
7
riadenie auditu kvality vo výrobe nábytku
7
kontrola dodržiavania technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality
7
technické skúšky kvality v nábytkárskej výrobe
Špecifikácia:
Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe nábytku, napr. skúška pevnosti materiálov a výrobkov v nábytkárskej výrobe.
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality
Špecifikácia:
Vypracovávanie posudkov a protokolov kontroly kvality.
7
navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania nábytkárskych výrobkov
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v nábytkárskej výrobe
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality
Špecifikácia:
Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.