Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku

Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality vo výrobnom procese. Koordinuje činnosti v oblasti riadenia kvality procesov vo výrobe nábytku. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe nábytku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Inžinier riadenia kvality vo výrobe nábytku
Manažér kvality vo výrobe nábytku
Quality Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141017 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
  Špecifikácia:
  Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 7 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
  Špecifikácia:
  Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy hodnotenia kvality
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 7 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
 • stupeň EKR 7 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
 • stupeň EKR 7 normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
  Špecifikácia:
  Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 5 typológia nábytku
  Špecifikácia:
  Druhy nábytku, jeho časti a názvoslovie podľa platných noriem.
 • stupeň EKR 5 konštrukcia nábytku
 • stupeň EKR 7 postupy výroby a metódy normovania práce a pracovného výkonu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii
  Špecifikácia:
  Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 plánovanie, riadenie a kontrola kvality procesu výroby nábytku
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie plánov kontroly kvality vo výrobe nábytku a pod.
 • stupeň EKR 7 zavádzanie systému kvality vo výroby nábytku
  Špecifikácia:
  Spracovávanie návrhov technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality vo výrobe nábytku. Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
 • stupeň EKR 7 monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Sledovanie parametrov kvality vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 7 analýzy procesu riadenia kvality
  Špecifikácia:
  Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.
 • stupeň EKR 7 riadenie auditu kvality vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality
 • stupeň EKR 7 technické skúšky kvality v nábytkárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe nábytku, napr. skúška pevnosti materiálov a výrobkov v nábytkárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie posudkov a protokolov kontroly kvality.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technickej dokumentácii v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality
  Špecifikácia:
  Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie