Špecialista pre správu poistných zmlúv

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre správu poistných zmlúv

Špecialista pre správu poistných zmlúv koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti správy poistných zmlúv. Pripravuje návrhy metodických pokynov upravujúcich správu, zodpovedá za správu zložitých poistných zmlúv, najmä vykonáva ich verifikáciu v informačnom systéme,kontroluje ich správnosť a úplnosť, rieši ich zánik,vybavuje reklamácie a sťažnosti, ktoré s nimi súvisia. Komunikuje s významnými klientmi a distribučnými sieťami v otázkach správy poistných zmlúv. Vystavuje a eviduje vinkulančné tlačiva a korešpondenciu k nim. Pripravuje podklady pre manažment sťažností.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Referent spracovania zmlúv - senior
Referent správy poistenia - senior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413008 - Špecialista pre správu poistných zmlúv
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 metódy zaistenia v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 7 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 7 pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metodika správy poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 7 vinkulácia (druhy, procesy atď.)
 • stupeň EKR 7 pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
 • stupeň EKR 7 ochrana osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 správa poistných kmeňov
 • stupeň EKR 7 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických a netechnických zmien poisťovní
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
 • stupeň EKR 7 správa spisovní, archívov, vrátane vykonávania skartácie písomností v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 koordinácia činností v oblasti správy poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 príprava návrhov metodických pokynov
  Špecifikácia:
  upravujúcich správu poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 verifikácia poistných zmlúv v informačnom systéme
 • stupeň EKR 7 kontrola správnosti a úplnosti poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 vybavovanie sťažností a reklamácií týkajúcich sa poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie (v prípade storna poistnej zmluvy)
 • stupeň EKR 7 poskytovanie informácií v otázkach správy poistných zmlúv
  Špecifikácia:
  v informačnom systéme
 • stupeň EKR 7 komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti správy poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 vystavovanie a evidencia vinkulačného tlačiva a príslušnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov pre sťažnosti a reklamácie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie