Špecialista pre správu poistných zmlúv

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre správu poistných zmlúv koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti správy poistných zmlúv. Pripravuje návrhy metodických pokynov upravujúcich správu, zodpovedá za správu zložitých poistných zmlúv, najmä vykonáva ich verifikáciu v informačnom systéme,kontroluje ich správnosť a úplnosť, rieši ich zánik,vybavuje reklamácie a sťažnosti, ktoré s nimi súvisia. Komunikuje s významnými klientmi a distribučnými sieťami v otázkach správy poistných zmlúv. Vystavuje a eviduje vinkulančné tlačiva a korešpondenciu k nim. Pripravuje podklady pre manažment sťažností.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Referent spracovania zmlúv - senior
Referent správy poistenia - senior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413008 - Špecialista pre správu poistných zmlúv
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
vedenie ľudí
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metodika správy poistných zmlúv
7
softvéry pre odborné aplikácie
7
vinkulácia (druhy, procesy atď.)
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
7
ochrana osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
správa poistných kmeňov
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
vykonávanie technických a netechnických zmien poisťovní
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
správa spisovní, archívov, vrátane vykonávania skartácie písomností v poisťovníctve
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
koordinácia činností v oblasti správy poistných zmlúv
7
príprava návrhov metodických pokynov
Špecifikácia:
upravujúcich správu poistných zmlúv
7
verifikácia poistných zmlúv v informačnom systéme
7
kontrola správnosti a úplnosti poistných zmlúv
7
vybavovanie sťažností a reklamácií týkajúcich sa poistných zmlúv
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie (v prípade storna poistnej zmluvy)
7
poskytovanie informácií v otázkach správy poistných zmlúv
Špecifikácia:
v informačnom systéme
7
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti správy poistných zmlúv
7
vystavovanie a evidencia vinkulačného tlačiva a príslušnej korešpondencie
7
príprava podkladov pre sťažnosti a reklamácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.