Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti správy finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne a ostatných obchodov s aktívami a finančnými nástrojmi. Podieľa sa na definovaní investičnej stratégie poisťovne, vypracováva kalkulácie a analýzy v súvislosti s jej finančnými investíciami.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Investičný manažér
Investičný špecialista
Investment Manager
Špecialista investícií a treasury
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413002 - Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
investičné bankovníctvo
7
finančné trhy, maklérska činnosť
7
princípy obchodovania s cennými papiermi
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
rezervy v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
7
vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
7
zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
7
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
7
tvorba a aktualizácia zmlúv súvisiacich s riadením a správou finančného portfólia poisťovne
7
optimalizácia investičných rizík
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
7
kontrola dodržiavania pravidiel likvidity
7
posudzovanie finančných rizík konkrétnych obchodov, vrátane posudzovania predložených obchodných zmlúv
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
7
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
7
vypracovávanie návrhov, doporučení či stanovísk pre koncepčné a strategické rozhodovanie
7
sledovanie a aplikácia zmien medzinárodných účtovných štandardov (ias) a medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (ifrs)
Špecifikácia:
Súvisiacich s oblasťou finančných investícií.
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Špecifikácia:
Ovládanie MS Office, Bloomberg, Reuters, SAP.
7
definovanie investičnej stratégie
7
účasť a spolupráca na vývoji nových produktov
7
sledovanie a vyhľadávanie nových investičných príležitostí
7
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.