Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve

Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti správy finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne a ostatných obchodov s aktívami a finančnými nástrojmi. Podieľa sa na definovaní investičnej stratégie poisťovne, vypracováva kalkulácie a analýzy v súvislosti s jej finančnými investíciami.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Investičný manažér
Investičný špecialista
Investment Manager
Špecialista investícií a treasury
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413002 - Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 finančné trhy, maklérska činnosť
 • stupeň EKR 7 princípy obchodovania s cennými papiermi
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 rezervy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 solventnosť v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 metódy zaistenia v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
 • stupeň EKR 7 zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
 • stupeň EKR 7 spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
 • stupeň EKR 7 tvorba a aktualizácia zmlúv súvisiacich s riadením a správou finančného portfólia poisťovne
 • stupeň EKR 7 optimalizácia investičných rizík
 • stupeň EKR 7 vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania pravidiel likvidity
 • stupeň EKR 7 posudzovanie finančných rizík konkrétnych obchodov, vrátane posudzovania predložených obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 7 posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie návrhov, doporučení či stanovísk pre koncepčné a strategické rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 sledovanie a aplikácia zmien medzinárodných účtovných štandardov (ias) a medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (ifrs)
  Špecifikácia:
  Súvisiacich s oblasťou finančných investícií.
 • stupeň EKR 7 vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
  Špecifikácia:
  Ovládanie MS Office, Bloomberg, Reuters, SAP.
 • stupeň EKR 7 definovanie investičnej stratégie
 • stupeň EKR 7 účasť a spolupráca na vývoji nových produktov
 • stupeň EKR 7 sledovanie a vyhľadávanie nových investičných príležitostí
 • stupeň EKR 6 kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie