Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu nábytkárskej, drevárskej, stavebno-stolárskej výroby a zavádzanie výroby nových výrobkov.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Prevádzkový technológ, Technická príprava výroby (TPV)
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141018 - Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 6 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 technológie výroby drevárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 6 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 6 technológia výroby drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 6 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 6 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 6 sortimentácia a druhovanie dreva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 spracovanie podkladov pre cenové kalkulácie v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 riadenie technologického úseku nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 optimalizácia výrobných postupov a produktov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 spolupráca na vývoji nových technológií v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 stanovovanie a riadenie technologických postupov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a technických podkladoch v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 vedenie technologickej alebo výkresovej dokumentácie nábytkárskej a drevárskej výroby
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 technické skúšky nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 aktualizácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 optimalizácia výrobných procesov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie