Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu nábytkárskej, drevárskej, stavebno-stolárskej výroby a zavádzanie výroby nových výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Prevádzkový technológ, Technická príprava výroby (TPV)
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141018 - Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
samostatnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
6
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
6
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
6
technológie výroby drevárskych polovýrobkov a výrobkov
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
6
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
6
technológia výroby drevených konštrukcií
6
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
6
ochrana životného prostredia
6
sortimentácia a druhovanie dreva
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
spracovanie podkladov pre cenové kalkulácie v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
riadenie technologického úseku nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
optimalizácia výrobných postupov a produktov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
spolupráca na vývoji nových technológií v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
stanovovanie a riadenie technologických postupov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
orientácia v normách a technických podkladoch v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
vedenie technologickej alebo výkresovej dokumentácie nábytkárskej a drevárskej výroby
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
technické skúšky nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
aktualizácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6
optimalizácia výrobných procesov v nábytkárskej a drevárskej výrobe
Špecifikácia:
Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.