Špecialista údržby vo výrobe nábytku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista údržby vo výrobe nábytku

Špecialista údržby vo výrobe nábytku zabezpečuje proces opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek v nábytkárskej výrobe v zmysle technickej dokumentácie, potrieb a požiadaviek výroby. Plánuje a kontroluje náklady na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Inžinier údržby vo výrobe nábytku
Odborný pracovník údržby vo výrobe nábytku
Vedúci údržby vo výrobe nábytku
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141019 - Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
  Špecifikácia:
  V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Napr. kalkulácie, rozpočty, postupy vedenia porád, postupy a metódy vedenia pracovného kolektívu a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Optimalizácia a zostavovanie technológie, kapacitné prepočty a pod.
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojníctve
  Špecifikácia:
  Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy strojného zariadenia
  Špecifikácia:
  Vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Diagnostika prevádzkyschopnosti strojov a pod.
 • stupeň EKR 7 systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia
  Špecifikácia:
  Vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
  Špecifikácia:
  V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 6 postupy automatického systému riadenia údržby
 • stupeň EKR 6 materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
  Špecifikácia:
  Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
 • stupeň EKR 6 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie tímu zamestnancov v oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného tímu v nábytkárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 plánovanie a kontrola nákladov na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri zostavovaní rozpočtu v oblastí údržby a sledovanie výdavkov rozpočtových prostriedkov v nábytkárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe nábytku v zmysle technickej dokumentácie a podľa časového harmonogramu.
 • stupeň EKR 7 kontrola prevádzkyschopnosti strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 plánovanie opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách údržby
 • stupeň EKR 7 návrh modernizácie a technických úprav strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie výberu, nákupu a dodávok strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov pre stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Posudzovanie potreby strojov a zariadení, ich špecifikácia, výber z ponúk a pod. Objednávanie nástrojov, strojov, strojného vybavenia, strategických náhradných dielov a dielov nevyhnutných na údržbu.
 • stupeň EKR 7 tvorba štatistík a reportov súvisiacich s údržbou strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Spracovávanie štatistík a správ o údržbe na účely plánovania a úpravy údržbárskej činnosti a ich vyhodnocovanie.
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentáciách súvisiacich s údržbou strojných zariadení vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Spolupráca s výrobným manažmentom, technickým personálom a kontrolórmi kvality za účelom riešenia problémov spojených s údržbou a návrhmi nápravných opatrení na vylepšenie prevádzkyschopnosti a technického stavu strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie odborných školení zamestnancov údržby vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
  Špecifikácia:
  Napr. v oblasti zabezpečenia revízií, služieb, strojného zariadenia, náhradných dielov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie