Špecialista údržby vo výrobe nábytku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista údržby vo výrobe nábytku zabezpečuje proces opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek v nábytkárskej výrobe v zmysle technickej dokumentácie, potrieb a požiadaviek výroby. Plánuje a kontroluje náklady na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Inžinier údržby vo výrobe nábytku
Odborný pracovník údržby vo výrobe nábytku
Vedúci údržby vo výrobe nábytku
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141019 - Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Špecifikácia:
V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
normy a normatívy vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Napr. kalkulácie, rozpočty, postupy vedenia porád, postupy a metódy vedenia pracovného kolektívu a pod.
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe nábytku
Špecifikácia:
Optimalizácia a zostavovanie technológie, kapacitné prepočty a pod.
7
technické kreslenie v strojníctve
Špecifikácia:
Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
7
vývojové trendy strojného zariadenia
Špecifikácia:
Vo výrobe nábytku.
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Špecifikácia:
Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
7
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Diagnostika prevádzkyschopnosti strojov a pod.
7
systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia
Špecifikácia:
Vo výrobe nábytku.
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
Špecifikácia:
V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
7
postupy automatického systému riadenia údržby
6
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Špecifikácia:
Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
6
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vedenie tímu zamestnancov v oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného tímu v nábytkárskej výrobe.
7
výber zamestnancov do tímu
7
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Spolupráca pri zostavovaní rozpočtu v oblastí údržby a sledovanie výdavkov rozpočtových prostriedkov v nábytkárskej výrobe.
7
zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe nábytku v zmysle technickej dokumentácie a podľa časového harmonogramu.
7
kontrola prevádzkyschopnosti strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
7
plánovanie opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
7
optimalizácia výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách údržby
7
návrh modernizácie a technických úprav strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
7
zabezpečovanie výberu, nákupu a dodávok strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov pre stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Posudzovanie potreby strojov a zariadení, ich špecifikácia, výber z ponúk a pod. Objednávanie nástrojov, strojov, strojného vybavenia, strategických náhradných dielov a dielov nevyhnutných na údržbu.
7
tvorba štatistík a reportov súvisiacich s údržbou strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Spracovávanie štatistík a správ o údržbe na účely plánovania a úpravy údržbárskej činnosti a ich vyhodnocovanie.
7
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentáciách súvisiacich s údržbou strojných zariadení vo výrobe nábytku
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Spolupráca s výrobným manažmentom, technickým personálom a kontrolórmi kvality za účelom riešenia problémov spojených s údržbou a návrhmi nápravných opatrení na vylepšenie prevádzkyschopnosti a technického stavu strojov a zariadení.
7
zabezpečovanie odborných školení zamestnancov údržby vo výrobe nábytku
7
evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
7
spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
Špecifikácia:
Napr. v oblasti zabezpečenia revízií, služieb, strojného zariadenia, náhradných dielov a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.