Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve zodpovedá za vypracovanie a realizáciu stratégie v jemu zverenej oblasti v súlade s potrebami poisťovne. Sleduje a hodnotí výkonnosť zverených odborných útvarov. Zodpovedá za dodržiavanie štandardných procesov a postupov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1346 - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
SK ISCO-08
1346002 - Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér vo finančníctve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
rezervy v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy a metódy vedenia porád
7
projektový manažment
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
manažment pre top manažérov
7
manažment rizík
7
manažment kvality
7
krízový manažment
7
makroekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
ceny, HDP, trh práce, platobná bilancia, výsledky konjunkturálnych prieskumov, štátny rozpočet, vonkajšie prostredie
7
finančný trh
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
7
interné predpisy a procesy v organizácii
7
krízový manažment
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie odborných tímov
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
7
koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
7
riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb v organizácii
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
koordinácia a spolupráca s ďalšími úsekmi v organizácii
7
vypracovávanie správ pre vedenie poisťovne
7
sledovanie vývoja finančného trhu
7
poskytovanie poradenstva a informácií obchodným zložkám poisťovne
7
kontrola plnenia plánov na úseku
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.