Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe

Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe riadi a organizuje práce na vymedzenom technologickom úseku, pri vykonávaní úloh vyplývajúcich z realizácie operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Majster
Supervízor
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122005 - Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Technik drevospracujúcej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje na výrobu: reziva, veľkoplošných materiálov, nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a pod.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Normy týkajúce sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 4 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Drevospracujúca výroba: drevárska, nábytkárska, stavebno-stolárska.
 • stupeň EKR 4 technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 4 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v oblasti spracovania dreva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie drevospracujúcej výroby
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie a kontrola technologického úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a technologických zariadení v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. stroje na výrobu reziva, stroje na výrobu veľkoplošných materiálov, stroje na výrobu nábytku, stroje na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v drevospracujúcej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie