Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe riadi a organizuje práce na vymedzenom technologickom úseku, pri vykonávaní úloh vyplývajúcich z realizácie operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Majster
Supervízor
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122005 - Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Technik drevospracujúcej výroby

Kompetencie

samostatnosť
V
tímová práca
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stroje na výrobu: reziva, veľkoplošných materiálov, nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a pod.
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Normy týkajúce sa spracovania dreva.
4
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Drevospracujúca výroba: drevárska, nábytkárska, stavebno-stolárska.
4
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
manažment pre majstrov
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie prevádzkovej dokumentácie drevospracujúcej výroby
4
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe
4
riadenie a kontrola technologického úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v drevospracujúcej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
4
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v drevospracujúcej výrobe
4
posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v drevospracujúcej výrobe
4
obsluha strojov a technologických zariadení v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Napr. stroje na výrobu reziva, stroje na výrobu veľkoplošných materiálov, stroje na výrobu nábytku, stroje na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
4
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v drevospracujúcej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.