Lakovač a natierač dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lakovač a natierač dreva

Lakovač a natierač dreva lakuje, natiera, tmelí, strieka a inak upravuje povrchy drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Operátor pre lakovacie a natieracie práce dreva
Pracovník pre lakovacie a natieracie práce dreva
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08 7132008 - Lakovač a natierač dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Lakovač (natierač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a prístroje: brúsiace, tmeliace, natieračské, lakovnícke, striekacie automaty.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 príprava náterových hmôt určených na ich aplikáciu 
  Špecifikácia:
  Napr. riedenie, miešanie, zmiešavanie a pod.
 • stupeň EKR 3 posudzovanie stavu povrchu drevárskych polotovarov a výrobkov pred aplikáciou náterov a po ich aplikácii
 • stupeň EKR 3 opravy náterov drevárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 nanášanie náterov pomocou strojov a zariadení na drevárske polotovary a výrobky
  Špecifikácia:
  Napr. striekaním, lakovaním, tmelením a pod.
 • stupeň EKR 3 kontrola a údržba natieračských a lakovníckych pomôcok a zariadení
 • stupeň EKR 3 úpravy a dokončovanie lakovaných povrchov drevárskych polovýrobkov a výrobkov brúsením a leštením
 • stupeň EKR 3 tmelenie a brúsenie drevárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 voľba náterových a pomocných látok určených na aplikáciu
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na tmelenie, brúsenie, lakovanie a natieranie drevárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 stanovenie technológie úpravy drevárskych polotovarov a výrobkov určených na aplikáciu náterov
  Špecifikácia:
  Technológie úpravy: napr. čistenie, odmastenie, odstránenie starých náterov.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zdravotná spôsobilosť na prácu s karcinogénmi alebo mutagénmi podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (§ 3 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie