Lakovač a natierač dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Lakovač a natierač dreva lakuje, natiera, tmelí, strieka a inak upravuje povrchy drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Operátor pre lakovacie a natieracie práce dreva
Pracovník pre lakovacie a natieracie práce dreva
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08
7132008 - Lakovač a natierač dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Lakovač (natierač)

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a prístroje: brúsiace, tmeliace, natieračské, lakovnícke, striekacie automaty.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava náterových hmôt určených na ich aplikáciu 
Špecifikácia:
Napr. riedenie, miešanie, zmiešavanie a pod.
3
posudzovanie stavu povrchu drevárskych polotovarov a výrobkov pred aplikáciou náterov a po ich aplikácii
3
opravy náterov drevárskych polotovarov a výrobkov
3
nanášanie náterov pomocou strojov a zariadení na drevárske polotovary a výrobky
Špecifikácia:
Napr. striekaním, lakovaním, tmelením a pod.
3
kontrola a údržba natieračských a lakovníckych pomôcok a zariadení
3
úpravy a dokončovanie lakovaných povrchov drevárskych polovýrobkov a výrobkov brúsením a leštením
3
tmelenie a brúsenie drevárskych polotovarov a výrobkov
3
voľba náterových a pomocných látok určených na aplikáciu
3
obsluha strojov a zariadení na tmelenie, brúsenie, lakovanie a natieranie drevárskych polotovarov a výrobkov
3
stanovenie technológie úpravy drevárskych polotovarov a výrobkov určených na aplikáciu náterov
Špecifikácia:
Technológie úpravy: napr. čistenie, odmastenie, odstránenie starých náterov.
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zdravotná spôsobilosť na prácu s karcinogénmi alebo mutagénmi podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (§ 3 ods. 4)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.