Operátor konštrukčných dosiek z dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor konštrukčných dosiek z dreva

Operátor konštrukčných dosiek z dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu konštrukčných dosiek z dreva.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7521 - Spracovatelia dreva
SK ISCO-08 7521001 - Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení na zhotovovanie konštrukčných dosiek z dreva
 • stupeň EKR 4 príprava a kontrola vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie vstupných a výstupných materiálov a polotovarov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 rozmeriavanie, výpočty na zhotovenie konštrukčných dosiek z dreva
 • stupeň EKR 4 strojové opracovanie drevených materiálov prostredníctvom drevoobrábacích strojov a mechanizovaných liniek
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality a kontrola konštrukčných dosiek z dreva
 • stupeň EKR 4 obsluha drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje na výrobu reziva, zariadenia piliarskej výroby a pod.
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie