Operátor konštrukčných dosiek z dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor konštrukčných dosiek z dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu konštrukčných dosiek z dreva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7521 - Spracovatelia dreva
SK ISCO-08
7521001 - Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
4
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení na zhotovovanie konštrukčných dosiek z dreva
4
príprava a kontrola vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov v drevospracujúcej výrobe
4
vedenie evidencie vstupných a výstupných materiálov a polotovarov v drevospracujúcej výrobe
4
rozmeriavanie, výpočty na zhotovenie konštrukčných dosiek z dreva
4
strojové opracovanie drevených materiálov prostredníctvom drevoobrábacích strojov a mechanizovaných liniek
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
4
posudzovanie kvality a kontrola konštrukčných dosiek z dreva
4
obsluha drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stroje na výrobu reziva, zariadenia piliarskej výroby a pod.
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.