Stolár, výrobca nábytku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stolár, výrobca nábytku

Stolár, výrobca nábytku vyrába, montuje, opravuje nábytok a rôzne stolárske výrobky z dreva.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Nábytkár, Výrobca výrobkov z dreva
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
SK ISCO-08 7522001 - Stolár, výrobca nábytku
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Stolár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 3 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 nábytok
  Špecifikácia:
  Druhy, tvary, spôsoby konštrukcie a materiály.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
 • stupeň EKR 3 rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie stavebno-stolárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom z nábytkárskej výroby
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava stavebno-stolárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Napr. morenie, bielenie, voskovanie, imitovanie dreva, nanášanie tmelov, emailov, lakov a pod. strojom alebo ručne, hydrotermická úprava a ochrana dreva.
 • stupeň EKR 3 výstupná kontrola, balenie a expedícia nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie