Stolár, výrobca nábytku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Stolár, výrobca nábytku vyrába, montuje, opravuje nábytok a rôzne stolárske výrobky z dreva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Nábytkár, Výrobca výrobkov z dreva
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
SK ISCO-08
7522001 - Stolár, výrobca nábytku
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Stolár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
3
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
3
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
3
nábytok
Špecifikácia:
Druhy, tvary, spôsoby konštrukcie a materiály.
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie stavebno-stolárskych výrobkov
3
nakladanie s odpadom z nábytkárskej výroby
3
orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov
3
voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
3
montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
3
povrchová úprava stavebno-stolárskych výrobkov
Špecifikácia:
Napr. morenie, bielenie, voskovanie, imitovanie dreva, nanášanie tmelov, emailov, lakov a pod. strojom alebo ručne, hydrotermická úprava a ochrana dreva.
3
výstupná kontrola, balenie a expedícia nábytkárskych výrobkov
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.