Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov vyrába, montuje a opravuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Stavebný stolár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
SK ISCO-08
7522002 - Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Stolár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti stavebno-stolárskej výroby
Špecifikácia:
Normy týkajúce sa stavebno-stolárskej výroby.
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Normy týkajúce sa spracovania dreva.
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stavebno-stolárska výroba.
3
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
3
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
3
technológie výroby drevárskych polovýrobkov a výrobkov
3
technické kreslenie v oblasti stavebno-stolárskej výroby
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola, balenie a expedícia stolárskych výrobkov a materiálu
3
nakladanie s odpadom z nábytkárskej výroby
3
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
3
rozmeriavanie stavebných konštrukcií na montáž tvarových prvkov a nosných roštov
3
obsluha drevoobrábacích strojov a strojových zariadení
3
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácia práce na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov a konštrukcií
3
orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov
3
obsluha, údržba a nastavovanie drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
3
povrchová úprava stavebno-stolárskych výrobkov
Špecifikácia:
Napr. morenie, bielenie, voskovanie, imitovanie dreva, nanášanie tmelov, emailov, lakov a pod. strojom alebo ručne, hydrotermická úprava a ochrana dreva.
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie stavebno-stolárskych výrobkov
3
výstupná kontrola stavebno-stolárskych výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.