Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov

Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov vyrába, montuje a opravuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Stavebný stolár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
SK ISCO-08 7522002 - Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Stolár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti stavebno-stolárskej výroby
  Špecifikácia:
  Normy týkajúce sa stavebno-stolárskej výroby.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Normy týkajúce sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stavebno-stolárska výroba.
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológie výroby drevárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v oblasti stavebno-stolárskej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kontrola, balenie a expedícia stolárskych výrobkov a materiálu
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom z nábytkárskej výroby
 • stupeň EKR 3 obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
 • stupeň EKR 3 rozmeriavanie stavebných konštrukcií na montáž tvarových prvkov a nosných roštov
 • stupeň EKR 3 obsluha drevoobrábacích strojov a strojových zariadení
 • stupeň EKR 3 voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácia práce na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov a konštrukcií
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha, údržba a nastavovanie drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava stavebno-stolárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Napr. morenie, bielenie, voskovanie, imitovanie dreva, nanášanie tmelov, emailov, lakov a pod. strojom alebo ručne, hydrotermická úprava a ochrana dreva.
 • stupeň EKR 3 rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie stavebno-stolárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 výstupná kontrola stavebno-stolárskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie