Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva

Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva vykonáva kontrolu kvality materiálov, polotovarov a výrobkov z dreva.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543004 - Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 nábytok
  Špecifikácia:
  Druhy, tvary, spôsoby konštrukcie a materiály.
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Drevospracujúca výroba: drevárska, nábytkárska, stavebno-stolárska.
 • stupeň EKR 4 technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 metódy kontroly v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Normy týkajúce sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 technické skúšky nábytkárskej a drevárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a kontrola vonkajších vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie