Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva vykonáva kontrolu kvality materiálov, polotovarov a výrobkov z dreva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543004 - Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
nábytok
Špecifikácia:
Druhy, tvary, spôsoby konštrukcie a materiály.
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
ochrana životného prostredia
4
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
4
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Drevospracujúca výroba: drevárska, nábytkárska, stavebno-stolárska.
4
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
4
metódy kontroly v drevospracujúcej výrobe
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Normy týkajúce sa spracovania dreva.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
technické skúšky nábytkárskej a drevárskej výrobe
4
kontrola kvality v drevospracujúcej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
4
orientácia v normách kvality v drevospracujúcej výrobe
4
posudzovanie a kontrola vonkajších vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
4
kvalitatívne skúšky materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v drevospracujúcej výrobe
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.